08 / 08 / 2022

Antalya Kaş'ta 16.1 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Antalya Kaş'ta 16.1 milyon TL'ye satılık 5 arsa!

Antalya Kaş Milli Emlak Şefliği, Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Mahallesi'nde yer alan 5 arsayı 16 milyon 160 bin TL'ye satıyor...Antalya Kaş Milli Emlak Şefliği tarafından, Antalya ili, Kaş ilçesi, Kalkan Mahallesi'nde yer alan 5 arsa 16 milyon 160 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 26 Ağustos tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni:

ANTALYA KAŞ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Antalya Kaş ta 16.1 milyon TL ye satılık 5 arsa!

AÇIKLAMALAR
    
1- Yukarıda  nitelikleri  belirtilen  taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile,İlanda belirtilen muhammen bedeller üzerinden karşılarında yazılı tarih ve saatlerde Kaş Belediye Başkanlığı Toplantı Salonunda toplanacak Komisyonca ayrı ayrı yapılacaktır.
        
2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;         
a)    İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat bedeline ilişkin makbuzu ( banka aracılığı ile yatırılması halinde muhasebe kayıtlarına intikal etmiş olması ve ihale komisyonuna ibrazı şarttır.) veya  2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara uygun ( süresiz limit içi düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu, İhaleye iştirak edeceklerin Geçici teminat bedellerini Kaş Malmüdürlüğü Ziraat Bankası TR11 0001 000 283 00001 000 5054 İBAN numarasına yatırabilirler. Dekontun açıklama kısmına ihale saati ve taşınmaz ada parselinin belirtilmesi zorunludur.)        
b)    İkametgah belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği ( T.C. Kimlik No belirtir - Aslı İhale sırasında komisyona ibraz edilecektir. )            
c)    Başkası adına ihaleye katılacak olanlar  için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname aslı ve fotokopisi            
d)    Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı 2021 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi,  faaliyet belgesi ve vergi levhası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ibraz etmeleri,         
f)    Kamu Tüzel Kişilernin ise, tebligat için Türkiye' de adres göstermeleri, vergi kimlik numaralarının bildirmeleri ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.         

3- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Kaş Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.   

Antalya Kaş ta 16.1 milyon TL ye satılık 5 arsa!

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.         

5- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubunun örneği  https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/ satis-brosur.pdf   internet adresinden görülebilir. 
            
6- İhale bilgileri  https://antalya.csb.gov.tr/milli-emlak-duyuruları internet adreslerinden öğrenilebilir.             

7- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilemez.             

8- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.