14 / 08 / 2022

Antalya Konyaaltı'nda 5.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Antalya Konyaaltı'nda 5.8 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü, Antalya Konyaaltı'nda bulunan 2 arsayı satışa çıkardı. İmar durumu konut alanı olan gayrimenkullerin toplam bedeli 5 milyon 862 bin TL olarak belirlendi.Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğü, Antalya Konyaaltı'nda 2 arsayı satıyor. İhalesi 2 Mart 2017 tarihinde gerçekleşecek.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünden:

 

S. No:1

İlçesi:Konyaaltı

Mahallesi:Mollayusuf

Ada No:20024

Parsel No:7

Yüzölçümü (metrekare):2.301,00

Hazine Hissesi (metrekare):1.312,00

Fiili Durumu:İşgalli

Cinsi:Arsa

İmar Durumu:Konut Alanı

Tahmini Bedeli (TL):2.952.000,00

Geçici Teminatı (TL):738.000,00

İhale Tarihi:02.03.2017

İhale Saati:11:00


S. No:2

İlçesi:Konyaaltı

Mahallesi:Mollayusuf

Ada No: 20026

Parsel No:12

Yüzölçümü (metrekare):2.129,00

Hazine Hissesi (metrekare):1.238,00

Fiili Durumu:İşgalli

Cinsi:Arsa

İmar Durumu:Konut Alanı

Tahmini Bedeli (TL):2.910.000,00

Geçici Teminatı (TL):727.500,00

İhale Tarihi:02.03.2017

İhale Saati: 14:30

 

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlığımız Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toros Emlak Müdürlüğünce Defterdarlık Hizmet Binamızın zemin katında bulunan İhale Salonunda ilgili satırlarda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - Taşınmazlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Konut Alanında kalmakta olup, TAKS: 0,24 ve KAKS: 1,20 olmak üzere 5 kat inşaata müsaadelidir. Ancak plan notlarına göre parsellerin yüzölçümleri 2.000,00 m² den fazla olduğu için 9 kata kadar inşaat yapılabilmektedir.

3 - Taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.

4 - İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Hizmet Binamızın 2. katında bulunan Toros Emlak Müdürlüğü satış servisinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;

a) Geçici Teminatı (Tedavüldeki Türk Parası, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2017 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesini (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur) ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

6 - Halen haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.

7 - Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.

8 - Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalyadefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: (242) 237 89 81 - Dahili 2505