09 / 08 / 2022

Antalya'da satılık gayrimenkul ihalesi 22 Mayıs'ta!

Antalya'da satılık gayrimenkul ihalesi 22 Mayıs'ta!

Antalya PTT Başmüdürlüğü tarafından arsa ve üzerinde betonarme karkas olan 4 katlı Hasyurt PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası satılıyor..Antalya PTT Başmüdürlüğü, arsa ve üzerinde betonarme karkas olan 4 katlı Hasyurt PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taşınmaz malı satışa sunuyor. İhale 22 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Antalya PTT Başmüdürlüğünden:


1 - Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Antalya PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Antalya İli, Finike İlçesi, Hasköy Adamahalle Mevkiinde bulunan, tapuda; 24a.20a pafta, bila ada, 1475 parsel no.lu 748,00 m2 arsa ve üzerinde betonarme karkas olan 4 katlı Hasyurt PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taşınmaz mal kapalı zarf, artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

2 - İhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT Başmüdürlüğü-7. Kat Toplantı Salonu Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 Muratpaşa/ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 244 01 98/1526, Belgegeçer: 0 242 244 01 94’dür.

3 - İhale konusu taşınmaza ait İhale Şartnamesi çalışma saatleri içerisinde Antalya PTT Başmüdürlüğü Binası -Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü-526 No.’lu Odada incelenebilecek ve 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) bedel karşılığı temin edilebilecektir.

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri teklif mektubu ile birlikte 11.250,00.-TL.’lik (Onbirbinikiyüzelli Türk Lirası) geçici teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç İhale günü 22.05.2017 Pazartesi, saat 14:30’a kadar Antalya PTT Başmüdürlüğü-Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne (Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 07102 C Blok Muratpaşa/ANTALYA) teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

5 - Satıştan doğacak giderler (Satış işlemleri ve bu işlem sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir.

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi İhale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gündür.

7 - Taşınmaz satışı ile ilgili İhale 22.05.2017 tarihi, Pazartesi günü saat: 14:30’da Antalya PTT Başmüdürlüğü Binası-7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.

8 - Taşınmaz malın muhammen bedeli 375.000,00.-TL (Üçyüzyetbişbin Türk Lirası) olup, geçici teminat bedeli 11.250,00.-TL’dir. (Onbirbinikiyüzelli Türk Lirası)

9 - Satışa sunulan Antalya PTT Başmüdürlüğüne bağlı Hasyurt PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binasının Depreme Dayanım Testleri yapılmış olup binada güçlendirme çıkmıştır. İstekliler teklif vermekle bu durumu bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılırlar.

10 - Taşınmazın satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince imar planı tadilatı yapılamaması durumunda, Şirketimiz sorumlu olmayacaktır.

11 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.