Çukurova Balkon

Sakarya Erenler'de satılık gayrimenkul ihalesi 23 Mayıs'ta!

Sakarya Erenler'de satılık gayrimenkul ihalesi 23 Mayıs'ta! Sakarya Erenler'de satılık gayrimenkul ihalesi 23 Mayıs'ta!

Sakarya Erenler Belediye Başkanlığı tarafından Erenler Mahallesi G24C04A1C pafta, 13355 sayılı parsel satılıyor. İhalesi 23 Mayıs'ta yapılacak..


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Sakarya Erenler Belediye Başkanlığı, Erenler Mahallesi G24C04A1C pafta, 13355 sayılı parseli satışa sunuyor. Gayrimenkul için ihale 23 Mayıs'ta yapılacak.


TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Erenler Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 1 adet parsel, 23.05.2017 Salı günü, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı D.İ.K’ nun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.


İlgili Müdürlük                    :  Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlgili Adres                          :  Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA

İlgili Telefon ve Faks          :  0264 241 48 00 (3 Hat) – 0264 241 48 73

İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:

1 - Gerçek Kişiler

a) İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.

b) İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e) Tebligat Adres Beyanı

2 - Tüzel Kişiler

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.

b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.

d) Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.

e) Tebligat Adres Beyanı

İstekliler teklif dosyalarını 23.05.2017 günü, saat 14:00’a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.