Antalya'da taşınmaz kültür varlıkları için yardım yapılacak!

Antalya'da taşınmaz kültür varlıkları için yardım yapılacak!Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardımda bulunacak. Yardımdan Antalya’da Kaleiçi, Balbey ve Haşim İşcan Mahalleleri de faydalanabilecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik geçtiğimiz hafta içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlıkça yapılacak ayni, nakdi ve teknik yardımların usul ve esasları belirlendi.

 

Proje ve uygulama yardımı

 

Antalya’nın Kaleiçi, Balbey ve Haşim İşcan mahallelerindeki  tarihi binalar da bu yardımdan faydalanabilecek. Yönetmeliğe göre, taşınmaz kültür varlıklarına, taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesi, korunması ve onarımına yönelik hazırlanacak ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca (Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu) onaylanacak rölöve çizimi ve restorasyon projeleri için proje yardımı, İlgili Koruma Bölge Kurulunca onaylı projeler doğrultusunda yapılacak müdahaleler için uygulama yardımı yapılacak.

 

75 bin lira proje yardımı

 

Bakanlıkça uygun görülen tek yapı ölçeğinde proje hazırlama teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyet hazırlama yöntemi ile hazırlanan rölöve ve restorasyon projesi bedelinin Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu belirlenecek oranı dahilinde 75 bin lirayı geçmemek üzere proje yardımı verilecek.

 

Komisyon belirleyecek

 

Bakanlık ve/veya diğer kurumlarca kullanılan birim fiyat analizlerine göre hazırlanan yaklaşık maliyetlerin; toplu başvurularda yüzde 80’ine, münferit başvurularda ise yüzde 70’ine kadar ve her halükarda 300 bin lirayı geçmemek üzere Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu tarafından belirlenecek miktarlarda uygulama yardımı verilecek.Nakdi uygulama yardımlarında, yardım yapılmasına karar verilen özel hukuka tabi gerçek veya tüzel kişinin Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu tarafından belirlenecek oranda katkı yapması şartı aranacak.

 

Başvurular

 

Proje yardımları için istenecek belgeler: Yardım başvuru dilekçesi, T.C. kimlik numarası beyanı, Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi, Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,Taşınmaza ilişkin tescil kararı, Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi, Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge, Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor, Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü, Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile yönetmeliğin 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler, talep edilir.

 

Adana İleri