Apartman yönetiminde oy kullanma!

Apartman yönetiminde oy kullanma!

Ana gayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı bu kurul tarafından kararlaştırılır. Peki, apartmanda kim nasıl oy kullanır? İşte apartman yönetiminde oy kullanma esasları...


Apartman yönetiminde oy kullanma!

Apartmanda yapılacak değişiklikler, yenilikler ve genel işletme tarafından yapılacak işler yönetimin aldığı karar ile gerçekleşiyor. Peki apartmanda kim nasıl oy kullanır?


Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.  Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç on beş gün sonra yapılır. 


Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. 

 

Apartman yönetiminde oy kullanma..

III - Oya katılma: 

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. 

 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz. 

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. 

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. 

 

Apartman yönetiminde vekaleten oy kullanma..

Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir. Apartmanda hangi karar nasıl alınır?