29 / 05 / 2022

Arazi emlak vergisini kim öder?

Arazi emlak vergisini kim öder?

Emlak vergisi, taşınmaz mallar için ödeniyor. Mesken ve işyerleri için bina vergisi; arsa ve araziler için ise arazi vergisi ödeniyor. Peki, arazi emlak vergisini kim öder? Mükellefiyet ne zaman başlar?Arazi emlak vergisini kim öder?

Emlak vergisi, taşınmaz mallar için ödeniyor. Mesken ve işyerleri için bina vergisi; arsa ve araziler için ise arazi vergisi ödeniyor.


Belediye sınırları içinde Belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılıyor. Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin 1319 sayılı kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile belli ediliyor. Peki, arazi emlak vergisini kim öder?


Vergiyi, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.


Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.


Arazi vergisi mükellefiyeti;

a) 33 üncü maddenin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi,


b) Dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi,


c) Muafiyetin sukut ettiği tarihi, takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor. 


Vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan araziden dolayı mükellefiyet, bu olayın vukubulduğu tarihi takibeden taksitten itibaren sona erer.Arazi için ne kadar emlak vergisi ödenir?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com