Arın Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Arın Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!Arın Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Şahin Özcan tarafından kuruldu.


Arın Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi bugün Kadıköy'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Şahin Özcan tarafından kuruldu.

Arın Yapı Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi konusu:
1)Her türlü gayrimenkul , yapıları ve taşınmazları almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. 2)İnşaat taahhüt ve müteahhitlik isleri yapmak,resmi ve özel inşaatlar yapmak. 3)Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, is yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4)Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5)Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6)Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7)Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 8)Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 9)Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. 10)Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 11)Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 12)Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve isletmek. 13)Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 14)Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 15)Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama,yazım ve çizim islerinin yapımı. 16)Her türlü emlak,her türlü gayrimenkullerin ve apartman iş yeri ,arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak,kiralamak,kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti,kat irtifakı,sufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 17)Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. 18)Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. 19)Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. 20)Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 21)Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. 22)Yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü malın alımını satımını pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Yukarıda belirtilen islerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket: a)Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b)Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kisiler namına teminat, kefalet, isletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karsılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Eğitim Mah. Poyraz Sok. Söğütlüçeşme İş Merk. No:1/23 KADIKÖY