03 / 10 / 2022

Arotel Turizm Otelcilik Anonim Şirketi kuruldu!

Arotel Turizm Otelcilik Anonim Şirketi kuruldu!

Arotel Turizm Otelcilik Anonim Şirketi, Cem Margunato Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 680 bin TL sermaye ile 1 Eylül'de Bahçelievler, Köyaltı Mevkii Yenibosna Merkez Mahallesi 'nde kuruldu.Arotel Turizm Otelcilik Anonim Şirketi, Cem Margunato Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 680 bin TL sermaye ile 1 Eylül'de Bahçelievler, Köyaltı Mevkii Yenibosna Merkez Mahallesi'nde kuruldu.


Arotel Turizm Otelcilik Anonim Şirketi iş konusu; a)Her türlü turizm tesisleri, oteller kurmak, b)Her türlü turizm aktiviteleri düzenlemek, tesisleri işletmek, c)Her türlü turizme yönelik spor müsabakaları düzenlemek, yönetmek, d)Her türlü turizm seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak, e)Yurtiçinde ve yurtdışında turizm amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek, f)Her türlü turizm amaçlı gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak, turizm faaliyetleri için ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri vermek. g) Her türlü turistik amaçlı hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. h)Her türlü turizm amaçlı yemek üretimi, satışı, servisi yapmak, gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak, i)Her türlü turizm amaçlı restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak, j)Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. k)Turizm amaçlı veya otel amaçlı her türlü gayrimenkul inşaatı, ticareti, kiralaması, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde her türlü projeler oluşturulması ve işletilmesi, l)Turizme yönelik olarak Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, siteleri, otel, motel, turistik tesisler, konutlar, mesken, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri, bunların inşaat işlerini yapmak ve bunlar ile ilgili proje geliştirmek, proje yaptırmak, m)Turistik amaçlı olarak Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılacak her türlü küçük ve büyük yapılar, siteleri, otel, motel, turistik tesisler, konutlar, mesken, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri ilgili projelerin yönetimini üstlenmek ve yönetimi üstlenen yerleri kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirmek, Yukarıda yazılı maddelerde yazılı mal ve hizmetlerin yetkili mercilerin izin ve mevzuatları doğrultusunda tüm hammadde, yarı mamul, mamul, yardımcı malzemelerin imalatını, ithalatını, ihracatını, transit ticaretini, toptan ve perakende alım ve satımını iç ve dış ticaretini ve pazarlamasını yapmaktır. Şirketin belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmek amacıyla çalışma konuları aşağıdaki gibidir: 1. Amacına giren işlerin tanıtma, geliştirmesine ilişkin tüm çalışmaları yürütmek ve piyasa araştırmalarını yapmak, 2.Amacına ilişkin olarak yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsat, izin, öncelik,  ihtira beratlarını almak, devretmek ve devralmak, 3. Amacına uygun her türlü taahhüde girmek, 4. Amacına uygun olarak kurulmuş ve kurulacak şirket, müessese, iş ortaklıkları ve firmalarla ortaklık kurmak, iştirak etmek, devralmak ve satmak, mümessillik ve temsilcilikler almak, 5. Şirketin amacına ulaşabilmesi için makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, inşaat hakkı, ipotek, tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, 6. Her türlü taşınır malları ve diğer hakları amaç ve konusuyla ilgili her türlü makine ve teçhizat, ulaşım aracı, marka, patent, know-how lisans haklarını ihtisap etmek, elden çıkarmak, mahdut ayni veya şahsi haklar ile takyid etmek, başkalarının bu tür mal ve haklarını mahdut ayni ve şahsi bir hakka dayanarak kullanmak veya elde bulundurmak, 7. Şirketin aldığı kredileri teminata bağlamak üzere üçüncü kişilerce verilecek rehinleri kabul etmek, aldığı ve verdiği rehinleri kaldırmak, gerektiğinde ticari işletmesinin tümü üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü şahısların kredileri için işletme rehini kurmak veya kaldırılmasını istemek. Amacını gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı finansman kaynaklarını bulmak, kredileri sağlamak,   8. Amacına yönelik her türlü makine, araç, gereç ve demirbaşların montajı, tamir bakım ile ilgili tesisleri kurmak, bu tesislerin gerektirdiği bilcümle makine, teçhizat, alet ve edevatı satın almak, ithal ve ihraç etmek, kurulmuş tesisleri satın almak, satmak, 9.Amaç ve konusuna ilişkin mamulleri ve bunların ambalaj malzemeleri için fabrika ve tesisler kurmak, yasa, tüzük ve yönetmeliklerin, izin verdiği ölçülerle ithalatını yapmak, 10. Amacına ilişkin yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılmak taahhütlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak, 

Geri Dön