11 / 08 / 2022

Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

Mal varlığına ilişkin davalar, değeri ne kadar olursa olsun, asliye hukuk mahkemelerinde açılıyor. Peki mahkemenin görevli olduğu diğer davalar nelerdir? Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?Asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesinde Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevleri açıklanıyor. Kanunda yer alan bilgilere göre, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. 


Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.” şeklinde belirtilmiştir.


6100 sayılı kanun bu madde değişikliği ile mal varlığı haklarında ilişkin davalardaki, müddeabihin değerine göre belirlenen görev kıstasını değiştirmiştir. Bu değişiklik ile birlikte mal varlığına ilişkin davaların değeri ne kadar olursa olsun, bu tür davalara asliye hukuk mahkemelerinde bakılacaktır. Peki, asliye hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?


Asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu davalar:

1. Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları           

2. Tenkis ve Mirasta iade Davası          


3. Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası


4. Vasiyetnamenin iptali Davası           


5. Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası


6. Tapu iptali ve Tescili Davaları


7. Şuf’a Davası


8. Geçit Hakkı Davası


9.Ecrimisil Davası


10. Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları


11.Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası


12.Tespit Davası


13.Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava


14.Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava


15.Tenfiz ve Tanıma Davaları


16.Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları


17.Tüketici mahkemeleri


Sulh hukuk mahkemesi hangi davalara bakar?