18 / 08 / 2022

Ataşehir'de 22.5 milyon TL'ye satılık arsa!

Ataşehir'de 22.5 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul İli Ataşehir Belediye Başkanlığı, Ataşehir Örnek Mahallesi'nde yer alan arsayı 22 milyon 549 bin 154 TL bedelle satışa çıkardı.İstanbul İli Ataşehir Belediye Başkanlığı, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndee yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 22 milyon 549 bin 154 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Ataşehir Belediye Başkanlığından:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve devamı maddelerine göre taşınmaz mal satılacaktır.

Ataşehir de 22.5 milyon TL ye satılık arsa!

Gerçek Kişiler
1) Nüfus Cüzdanı Sureti (Vekâleten katılımda vekilin Nüfus Cüzdanı Sureti)
2) Kanuni İkametgâh Belgesi
3) Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak)
4) İhale dosyası alındı makbuzu
5) Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.
6) Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname Tüzel Kişilerden
1) Şirket Yetkilisi olduğuna dair yetki belgesi ve Noter tasdikli imza sirküleri
2) Ticaret ve Sanayi Odasından ihale süresi içerisinde (İhale Kararının alındığı tarih ile ihalenin yapıldığı tarih aralığı) alınmış olan Ticaret Sicil Kaydı ve Faaliyet belgesi
3) Geçici Teminat makbuzu veya Teminat Mektubu (Süresi en az 60 (Altmış) gün olacak)
4) İhale dosyası alındı makbuzu
5) Ataşehir Belediyesinden ihale tarihinden 10 gün öncesine kadar herhangi bir borcu olmadığına dair alınmış belge.
6) Kamu ihalelerine katılımlarına yasaklı olmadığına dair beyan
7) Vekâleten temsil edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküleri
* İsteklilerin ihale saatinde yazılı teklif mektubu bir zarfa konulup, kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı ve adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu
yazılır.

Ataşehir de 22.5 milyon TL ye satılık arsa!

* Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
* Bu ihaleye ait dosya ihale gününden bir gün öncesine kadar yukarıda belirtilen bedel karşılığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
* İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatinde Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.