Ataşehir'e Atapark Rekreasyon Alanı yapılacak!

Ataşehir'e Atapark Rekreasyon Alanı yapılacak! Ataşehir'e Atapark Rekreasyon Alanı yapılacak!

Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Atapark Rekreasyon Alanı projesi 54 milyon TL'ye mal olacak. Projenin ihalesi 9 Temmuz 2015 günü saat 11:00'da gerçekleşecek.



Ataşehir Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen  Atapark Rekreasyon Alanı projesi 54 milyon TL'ye mal olacak. Projenin ihalesi 9 Temmuz 2015 günü saat 11:00'da gerçekleşecek. 


2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Atapark Rekreasyon Alanı Yapılması ve İntifa Hakkı Karşılığı İşletilmesi İşi ihaleye konulmuştur.


İhale şartları

4 - Avan projedeki tüm düzenlemenin ve yapım imalatlarının yüklenici firma tarafından yapılmasından sonra, idari bina, amfitiyatro, masal evi yapıları ve halkın kullanımına ücretsiz açık olacak parkın her türlü bakım onarım altyapı kullanım giderleri Belediyemiz bünyesinde kalmak üzere, parseldeki golf alanı, 5 adet kafeterya, açık ve kapalı otoparkların işletmelerinin ve her türlü bakım ve onarım, alt yapı kullanım giderlerinin yüklenici firma tarafından üstlenilmesi, yüklenicinin yıllık gayrisafi hasılası üzerinden cironun %1’nin ve 3. (Üçüncü) kişilere kiralanması halinde kiracılardan da yıllık gayrisafi hasılası üzerinden cironun %1’nin Belediyeye alınması kaydıyla en fazla 13 yıl üzerinden işletilmesi işidir. (İhale sonucu açık eksiltme usulü ile geçerli teklifler üzerinden verilecek en düşük işletme süresi )

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler;(Son müracaat tarihinde sunulacak belgeler- (07.07.2015 tarih ve saat 17:00))

5 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2015 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

d2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.(Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.)Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari %30'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı.

İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

h) İlan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

ı) İlan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

j) İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme) , İş deneyim belgesi;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son onbeş yıl içerinde yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri veya özel sektöre yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri için toplam yatırım bedelinin % 60’ı kadar iş deneyim belgesi. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun İş bitirme, iş denetim veya iş yönetme belgeleri ile özel sektöre yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış tek sözleşme kapsamında yapılmış yukarıda sayılan işler benzer iş bitirme olarak kabul edilecektir.)

Ortak girişimlerde iş deneyim belgesinin, pilot ortak veya özel ortaklardan hisse oranlarına bakılmaksızın herhangi birisinin karşılaması yeterli olacaktır.

İş deneyim belgelerindeki tutarlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri Uygulama yönetmeliğine göre güncellenecektir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a,b,c,d,e,h,ı,k,) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

m) İhaleye katılan istekliler aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi doğrultusunda noter onaylı teknik personel taahhütnameleri liste ekinde idareye sunulacaktır.

•     (1)        Adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi

•     (1)        Adet İnşaat Mühendisi

•     (1)        Adet Mimar

•     (1)        Adet İnşaat Teknikeri,

•     (1)        Adet Makine Mühendisi,

•     (1)        Adet Elektrik Mühendisi,

•     (1)        Adet Harita Teknikeri,

•     (1)        Adet Peyzaj Mimarı.

n) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.

o) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

6 - İstekliler ihaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 8.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 9.ncu maddesi doğrultusunda son müracaat tarih ve saatine kadar (07.07.2015 tarih ve saat 17.00) Ataşehir Belediyesi Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4A 34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;(İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak belgeler)

A) İç zarfa konulacak belgeler (İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılarak zarfın yapıştırılan yeri istekliler tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.)

a - Örneğine uygun teklif mektubu (İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektubu, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir)

B) Dış zarfa konulacak belgeler (Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.)

b1 - İç zarf (Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu)

b2 - Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adına 2886 sayılı Yasaya göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube limitlerini gösterir Limit içi) ve eki teyit yazısı veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Ataşehir Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.

b3 -Yukarıda belirtilen yeterlilik belgeleri

8 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde İhale Komisyonunca açıklanacak ve İhaleye Katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

13 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

14 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.



İlanın tam metni için tıklayın