Ataşehir Atapark Rekreasyon Alanı yeniden ihaleye çıkıyor!

Ataşehir Atapark Rekreasyon Alanı yeniden ihaleye çıkıyor!Ataşehir Belediye Başkanlığı, Atapark Rekreasyon Alanı yapılması ve intifa hakkı kaşılığı işletilmesi işini ihaleye çıkarıyor. Projenin toplam bedeli 54 milyon 696 bin 203,87 TL olarak belirlendi. İhalesi 23 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşecek.


Atapark Rekreasyon Alanı yapılması ve intifa hakkı kaşılığı işletilmesi işi 22 Aralık 2015 tarihinde ihale edilmişti. Ataşehir Belediye Başkanlığı projeyi tekrar ihaleye çıkarıyor.


Projenin toplam bedeli 54 milyon 696 bin 203,87 TL olarak belirlendi. İhalesi  23 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşecek. Son teklif verme tarihi 19 Şubat 2016 olarak belirlendi.


Ataşehir Atapark Rekreasyon Alanı ihalesi 22 Aralık'ta!


ATAPARK REKREASYON ALANI YAPILMASI VE İNTİFA HAKKI KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Ataşehir Belediye Başkanlığından:


İŞİN YERİ: İstanbul Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi

PAFTA NO:245-246

ADA-PARSEL NO: 3372 Ada 1 Parsel ve 3373 Ada 1 Parsel

MUHAMMEN BEDEL:54.696.203,87-TL

GEÇİCİ TEMİNAT:1.640.886,12-TL

SON MÜRACAAT TARİH VE SAATİ:19.02.2016-16:30 

İHALE TARİH VE SAATİ:23.02.2016-11:30


Yukarıda yeri, pafta, ada ve parsel numarası ile muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü ile Atapark Rekreasyon Alanı Yapılması ve İntifa Hakkı Karşılığı İşletilmesi İşi ihaleye konulmuştur.

1 - İhale, yukarıda belirtilen gün ve saatte Ataşehir Belediyesi Encümen Salonu Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A 34746 Ataşehir/İstanbul adresinde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) tarafından yapılacaktır.

2 - İhale Şartname, Sözleşme ve ekleri saat 08.00-12.00 ve 12.30-16.30 saatleri arasında Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A   34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilecek ve 2.000,00-TL karşılığında aynı yerden satın alınabilecektir.

3 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri bir dosya halinde yeterlik son müracaat tarih ve saatine kadar (19.02.2016 tarih ve saat 16:30) Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A   34746 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale şartları

4 - Avan projedeki tüm düzenlemenin ve yapım imalatlarının yüklenici firma tarafından yapılmasından sonra; masal evi belediyemiz bünyesinde kalmak üzere, imar onaylı avan projeye göre 3372 Ada 1 Parsel ile 3373 Ada 1 Parseldeki Çocuk Bilim Müzesi dışındaki tüm ticari fonksiyonların yüklenici tarafından işletilmesi, bu alanların tamamının bakım-onarımlarının ve altyapı kullanım ücretlerinin (elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. gibi) yüklenici tarafından üstlenilmesi; yüklenicinin toplam yıllık hasılatının yüzde biri oranında pay alınması ve ayrıca 3.(üçüncü) kişilere kiralanması halinde, kiracıdan/kiracılarından da toplam yıllık hasılatının yüzde biri oranında pay alınması kaydıyla en fazla 25 yıl, 6 ay üzerinden işletme süresidir.

İşletme süresi; İhale sonucu açık eksiltme usulü ile geçerli teklifler üzerinden verilecek en düşük işletme süresidir.

İhaleye Katılmak Üzere Yeterlik Başvurusu için istenen belgeler; (Son müracaat tarihinde sunulacak belgeler-(19.02.2016 tarih ve saat 16:30)

5 - İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup olmadıklarının tespiti için örneğine uygun başvuru dilekçesi ile birlikte;

a) Kanuni ikametgah belgesini vermesi (2016 yılında alınmış) (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks varsa e-mail bilgileri de yazılacaktır)

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

d2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.(Pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.) Ayrıca ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

g) İsteklinin mali durumunu gösterir muhammen bedelin asgari yüzde otuz (%30)'u kadar kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunamayan serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak Banka Referans Mektubu ile eki Genel Müdürlük teyid yazısı. İş ortaklılıklarında, bu belgeler hisseleri oranına bakılmaksızın asgari tutarı sağlayacak şekilde ortaklarca müştereken sunulabilir.

h) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge.

ı) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge.

j) İş bitirme, İş Denetleme (İş Yönetme), İş deneyim belgesi;

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde son onbeş yıl içerinde yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri veya özel sektöre yapılmış park yapımı veya bina taahhüt işleri için toplam yatırım bedelinin yüzde elli (% 50)’si kadar iş deneyim belgesi. (4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun İş bitirme, iş denetim veya iş yönetme belgeleri ile özel sektöre yapılmış ve yapı kullanma izin belgesi alınmış tek sözleşme kapsamında yapılmış yukarıda sayılan işler benzer iş bitirme olarak kabul edilecektir.)

Ortak girişimlerde iş deneyim belgesinin, pilot ortak veya özel ortaklardan hisse oranlarına bakılmaksızın herhangi birisinin karşılaması yeterli olacaktır.

İş deneyim belgelerindeki tutarlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yapım İşleri Uygulama yönetmeliğine göre güncellenecektir.

k) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı.

l) Ortak girişim olması halinde her bir ortağın (a,b,c,d,e,h,ı,k,) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermesi zorunludur.

m) İhaleye katılan istekliler aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam edecektir. Sözleşme imzalandıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi doğrultusunda noter onaylı teknik personel taahhütnameleri liste ekinde idareye sunulacaktır.

• (1) Adet İnş. Müh. veya Mimar Şantiye Şefi

• (1)  Adet İnşaat Mühendisi

• (1)  Adet Mimar

• (1) Adet İnşaat Teknikeri,

• (1) Adet Makine Mühendisi,

• (1) Adet Elektrik Mühendisi,

• (1)  Adet Harita Teknikeri,

• (1)  Adet Peyzaj Mimarı.

n) İhale dosyasının satın alındığına dair belge.

o) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı beyan.

6 - İstekliler ihaleye katılabilmek için; İhale Şartnamesinin 8.nci maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 9.ncu maddesi doğrultusunda son müracaat tarih ve saatine kadar (19.02.2016 tarih ve saat 16:30) Ataşehir Belediyesi Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4A   34746 Ataşehir-İstanbul adresinde bulunan Ataşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

7 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler;(İhale günü dış zarf içerisinde sunulacak belgeler)

A) İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Geçici teminat mektubu: tahmini yatırım maliyetinin yüzdeüç (%3)’ü olan 1.640.886,12-TL tutarındaki teminat mektubu ve eki Genel Müdürlük teyit yazısı,

Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),

Teklif mektubu İdaremizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin teklif mektubunda kazıntı, silinti veya düzeltme yapılmadan açık olarak yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacak veya mühürlenecektir.

B) DIŞ ZARF

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir,

a) İç zarf

b) 5. maddede belirtilen yeterlilik evrakları

Dış Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Zarfın sol köşesine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, zarfın orta kısmına ihaleyi yapan İdarenin adı ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.

8 - Yeterlik için başvuru dosyası İdareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar ve birden fazla yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

10 - İsteklilere daha önceden yeterlik almaya hak kazanıp kazanmadığına ilişkin belge verilmeyecek, ihaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan istekliler önünde ihale komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan iade edilecektir.

11 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12 - İşbu ilana ait ilan bedeli ile %0,569 ihale karar pulu ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilikten sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

13 - İdareye yeterlik değerlendirmesi için verilen başvuru dosyası ile teklif zarfı içerisinde verilen evraklar isteklilere iade edilmeyecektir.

14 - İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.