Avrasya GYO, kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı!

Avrasya GYO, kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını açıkladı!

Avrasya GYO, kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi hakkında açıklama yaptı


Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 777.514 TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 780.595,77 TL) geçmiş yıllar zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan düşülmesinin teklif edilmesine ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri oluşan 777.514 TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 780.595,77TL) dönem karının, geçmiş yıl zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararından düşülmesi sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmamasına ve bu teklifin yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
(06 HAZİRAN 2012)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
MADDE 4- 2011 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
MADDE 5- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
MADDE 6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 315.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması
MADDE 8- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 9- 2012 faaliyet yılı içerisinde görev süreleri sona erecek olan Denetçilerin 1 yıllık süre için seçimi,
MADDE 10- Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve  S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
MADDE 11- Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
MADDE 12- Yönetim Kurulumuz tarafından 10/05/2012 tarih ve 185 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması
MADDE 13- 2011 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 777.514 TL'lik dönem k rının (Yasal Kayıtlara Göre (780.595,77 TL)'nin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan tutardan düşülmesini ve Geçmiş yıl zararları hesabının azaltılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 14- Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 777.514 TL'lik dönem k rının (Yasal Kayıtlara Göre 780.595,77 TL) dönem karının geçmiş yıl zararları hesabının azaltılması amacıyla geçmiş yıllar zararından düşülmesi teklifi nedeniyle vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikasının" ortaklarımızın bilgisine sunulması.
MADDE 16- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat,  rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 17- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
MADDE 18- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ Hükümlerine Göre İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
MADDE 19- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve Denetçilere verilecek ücretin tespiti hakkında karar alınması,
MADDE 20- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
MADDE 21- Dilek, temenniler ve kapanış.

AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ
GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ
(06 HAZİRAN 2012)

GÜNDEM

MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
MADDE 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15-325.06.371-4900 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.05.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.55553-425733-3342 3354 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28, 31 ve 34. maddesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
MADDE 4- Dilek, temenniler ve kapanış.

Olağan Genel Kurul ve (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tarihi ve Kar Payı Dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun 10.05.2012 tarih ve 185 sayılı toplantısında;

Yönetim Kurulumuz tarafından 11/05/2011 tarih ve 149 numaralı karar ile  Sermaye Piyasası Kurulu Seri VIII No:54 sayılı tebliğinin 23.maddesi uyarınca hazırlanan Bilgilendirme Politikasının güncellenerek ekteki şekilde güncellenmesinin kabulüne, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve kamuya açıklanmak üzere www.avrasyagyo.com.tr  adresinde ilan edilmesine,

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak  Nuh UÇAR'ın ve  Mehmet ÖZMEN'in belirlenmesine ve genel kurul onayına sunulmasına,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için ekteki şekilde hazırlanan Ücretlendirme Politikasının görüşülmek üzere Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.


Avrasya GYO, Ücretlendirme Politikası için tıklayınız...
 

Avrasya GYO, bilgilendirme politikasi için tıklayınız...
 

Avrasya GYO, 2011 GK İLAN için tıklayınız...
 

Avrasya GYO,2011 yılı kar dagitimi için tıklayınız...

 

Alper Hamitoğlu / emlakkulisi