Avrasya GYO'nun 51.3 milyon TL'lik dönem karı yedek hesaplara aktarıldı!

Avrasya GYO'nun 51.3 milyon TL'lik dönem karı yedek hesaplara aktarıldı!Avrasya GYO'nun 51 milyon 761 bin 474 TL'lik dönem kârından hesaplanan 381 bin 621,80 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 51 milyon 379 bin 852,20 TL'lik dönem kârının Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine karar verildi.


Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) olağan genel kurul toplantı sonucu hakkında açıklama yaptı. 

Avrasya GYO'nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51 milyon 761 bin 474 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7 milyon 632 bin 435,92 TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 381 bin 621,80 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51 milyon 379 bin 852,20 TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.250.814,12TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin müzakere edilmesine ve onaya sunulmasına karar verildi. 

Genel kurul toplantısı sonuçları:
    
1.Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM'ün ve Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader ADIGÜZEL'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

2.Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Murat AKALP'a yetki verilmesine ilişkin olarak oybirliği ile karar verildi.

3.Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif okundu müzakere edildi yapılan oylamada oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Abdullah ERGÜL tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.

4.Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2020 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2020 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti pan Başkanına verildi.

5.Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 07.04.2021 Tarih ve 2021/14 Sayılı Kararı ile alınan 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.761.474,00TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.632.435,92TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 381.621,80TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 51.379.852,20TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 7.250.814,12TL faaliyet karı vardır) kısmın Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi, söz alan olmayınca Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

6.Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ……………… TC kimlik numaralı Lokman KONDAKÇI istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca …………… TC kimlik numaralı Hüseyin BÜRGE'nin atanmasına ve yeni atanan yönetim kurulu üyesinin görev süresinin yerine seçildiği kişinin görev süresi kadar olmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 01.07.2020 gün ve 2020/27 sayılı kararı ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7.Gündemin yedinci maddesi gereğince 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

8.Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, …………… T.C. Kimlik Numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, ……………. T.C. Kimlik Numaralı Nuriye Eftelya TAŞDEMİR, ……………. T.C. kimlik numaralı Ceren DEŞEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ……………… T.C. kimlik numaralı Hüseyin BÜRGE'nin ve …………… T.C. Kimlik Numaralı Mehmet ERDOĞAN'ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimiz Yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış olması nedeniyle II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca Genel Kurulda; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiş bulunan, Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU, Ceren DEŞENv e Nuriye Eftelya TAŞDEMİR'in Metro Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundukları, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDOĞAN'ın Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği Başkanlığı, Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcılığı ve IPRU-International Passanger and Road Transportation Union Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu, Hüseyin BÜRGE'nin ise Bayrampaşa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürüttüğü ve bu görevlere devam etmekte olduğu bilgileri sayın ortaklarımız ile paylaşılmıştır.

9.Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2021 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi

10.Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 26.8 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, 2020 yılı içerisinde toplam 436.384-TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı

11.Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 25.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 25.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

12.Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2021 yılında en fazla 1.000.000TL tutarında bağış yapılması ve bu konuda 1.000.000TL'nin sınır olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edildi, söz alan olmadı, oybirliği ile kabul edildi.

13.Gündemin on üçüncü maddesi gereğince Şirketimizin 2020 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2021 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

14.Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

15.Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.

16.Gündemin on altıncı maddesi uyarınca; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 37. Sayfasının 25 numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı

17.Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı

18.Gündemin on sekizinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 37 ve 40. Maddeleri gereği bilgi verilmesi kapsamında, Şirketimizin Samsun İli, İlkadım İlçesinde akaryakıt istasyonu vasfındaki taşınmaz MEPET Metro Petrol Tesisleri ve Yatırımlar Ticaret A.Ş. unvanlı firmaya, bugüne kadar ki değerleme raporunda kira değerinin tespit edilmemiş olması nedeniyle belirlenen fiyatın, son dönem gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira değerinden düşük kaldığı bilgisi ortaklara verildi. Bu konuda söz alan olmadı.

19.Gündemin on dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.

20.Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından toplantıya son verildi. 09.06.2021 Saat:11:30

Avrasya GYO

Avrasya GYO'nun KAP açıklaması:
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

1. dosya için tıklayın

2. dosya için tıklayın

3. dosya için tıklayın

4. dosya için tıklayın