Ayen Enerji esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararını yayınladı!

Ayen Enerji esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararını yayınladı! Ayen Enerji esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararını yayınladı!

Ayen Enerji A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya gö re Ayen Enerji esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararını yayınladı...Ayen Enerji tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.02.2014 tarihindeki toplantısında;

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kurumuna dayanılarak,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından çıkarılan yönetmenliklere uyum maksadı  ile esas sözleşmenin 8, 20 ve 21 maddelerinde, Genel Kurul onayına sunulmak üzere tadil kararı almış olup, karar metni aşağıdadır;YENİ METİN 

Madde   8

HİSSE SENETLERİ SATIŞI VE DEVRİ


Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar,veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57 nci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi,payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.


Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin %5 (yüzdebeş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile  bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen sermaye payı değişikliklerinden  bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için -işlem gerçekleştirilmeden önce-  her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi hallerinde de geçerlidir.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı, hisseyi devralan gerçek veya tüzel kişinin,lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şartları taşıması kaydıyla verir.Bu hüküm, tüzel kişi ortaklığın yönetim ve denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde ,gerçek kişi ortakları kapsayacak şekilde uygulanır.


Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi ,mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi,imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da hisse devrine ilişkin oransal sınıra bakılmasızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.


Şirket sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak ,%5 (yüzdebeş) veya daha fazlasına, ya da bu oranın altında olsa dahi yönetim ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan veya bu hisseler üzerinde intifa hakkı elde eden gerçek veya tüzel kişilerin lisans başvurusu sırasında tüzel kişinin ortakları için aranan şatları taşıması zorunludur.


Borsada işlem gören hisselerin devrinde ,Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur

YENİ METİN

Madde 20

ESAS  SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Esas Sözleşme değişiklikleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun  görüşü alınmak kaydıyla, İlgili Bakanlığın  onayı  ve Genel Kurul kararı ile yapılır.


Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.
YENİ METİN

Madde 21

BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ


           Şirket, diğer Şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır.Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin  tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un birleşme veya devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla,birleşme izni hakkında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur. Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden 180 (yüzseksengün) içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.


Üretim Lisansı alındıktan sonra şirketin;

a)Başka bir lisans sahibi ile,

b)Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte ,kendi veya lisans sahibi bir tüzel kişi bünyesinde,

tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşme istemesi,

c)Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,

halinde-birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde ,birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde,verilen izin geçersiz olur.Bu durumda ,kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerin devam olunamaz. 


          Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme ve bölünmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.