Bakırköy İTÜ ARI Teknokent-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi imar planı askıda!

Bakırköy İTÜ ARI Teknokent-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi imar planı askıda!

Bakırköy Florya'da, Atatürk Havalimanı'nın yanındaki Yeşilköy Caddesi üzerinde 106 bin metrekare üzerine İTÜ ARI Teknokent-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi geliyor... İTÜ ve Bilim Sanayi Bakanlığı'nın uzun vadeli projesi için imar planları askıya çıktı...Bakırköy İTÜ ARI Teknokent-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi imar planı askıda!


Bakırköy İlçesi, 1/5000 ölçekli İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Arı Teknokent - 2 Alanı Nazım İmar Planı'na ilişkin plan tadilatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün (8 Nisan 2014 Salı) askıya çıkarıldı.


İTÜ Arıkent'ten Emlakulisi.com'a yapılan açıklamaya göre; İTÜ ile Bilim ve Sanayi Bakanlığı'nın ortaklaşa projesi olan Bakırköy İTÜ ARI Teknokent-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bakırköy Florya'da Atatürk Havalimanı'na komşu, Yeşilköy Caddesi üzerindeki 106 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek. Arı Teknokent yetkililerine göre uzun vadeli projede şu etapta yer tespiti yapılmış oldu.


İTÜ ARI Teknokent-2'de Emsal:0.40 ve Hmax: Binaların yüksekligi deniz seviyesinden 68.00 metreyi geçmeyecek şekilde belirlendi....


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27882 dosya numaralı imar planını 14 Mart 2014'te onayladı.


İTÜ ARI Teknokent-2 imar planı, 8 Mayıs 2014 Perşembe günü askıdan indirilecek.


Bakırköy İTÜ ARI Teknokent-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi imar planı askıda!


Plan notları:


1- Onamada 10.01.2003 tarihli ve 24889 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yasallaşan "İTÜ ARI TEKNOKENT Teknoloji Geliştirme Bölgesi" sınırları esastır.


2- 1/5000 ölçekli nazım imar planı, eki olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve plan notları ile bir bütün olup birlikte onaylanacak ve uygulanacaktır. İTÜ ARI Teknokent-2 TGB, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılaşma yapabilecektir. Tüm alanda emsal: 0.40'dır.


3- T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda tüm alanda deniz seviyesine göre (MLS) yükseklik 68 metreyi aşmayacaktır.


4- Binaların bodrum katları emsale dahil edilmeyecektir.


5- Planlama alanı içinde yer alacak kullanımlar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu amacına uygun olacak şekilde belirlenecektir.


6- İdari, sosyal ve kültürel merkez alanları, Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin toplam yapılaşma hakkının yüzde 30'unu geçemez.


7- Bütün zemin cinslerinde ve her türlü inşaatta "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.


8- 7269 sayılı yasanın 2. Maddesi'ne göre Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nün 17.02.2011 tarih ve 1305 sayılı yazısı ve ekindeki haritalar doğrultusunda İTÜ ARI TEKNOKENT-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Jeolojik Jeoteknik Zemin Değerlendirme yazısında alanın "Yerleşime Uygun Alanlarda" kaldığı belirtilmektedir ve öneriler bölümünde belirtilen önlemlerin alınması zorunludur.


9- Plan kapsamında, deprem yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.


10- Plan kapsamında, sığınak yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.


11- Plan kapsamında, otopark yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.


12- Plan kapsamında, gürültü yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.


13- Aksi herhangi bir yasa hükmü ile belirtilmedikçe, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapı ruhsatı alınmadan uygulama yapılamaz.


14- Plan ve plan notlarında belirtilmeyen konularda 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve uygulama yönetmelikleri hükümleri geçerlidir.


15- Ağaç revizyon planı hazırlanıp, korunması gerekebilecek ağaçlar için Orman Bölge Müdürlüğü'nün görüşü alınmadan uygulama yapılamaz.


16- TGB alanı içinde, AR-GE faaliyetlerinin niteliği nedeniyle, gereksinim duyulan hacimleri karşılamak amacıyla her türlü yapıda blok şekilleri, ebatları ve kat yükseklikleri avan projesinde belirlenecektir.


17- Yapılara cephe aldığı yolun (mevcut veya planlanan) kırmızı kotuna göre, bina kenarı hizasına rastlayan tretuvar seviyelerinin (kırmızı kot + 15 cm) ortalamasından kot verilir. Kot alınan yola mesafesi 5.m'yi aşan yapılarda kot, yapının oturduğu alanın doğal (halihazır harita) köşe kotları ortalaması alınarak belirlenir.


18- Açıklanmayan hususlarda meri 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararları ve plan notları geçerlidir.


İTÜ ARI Teknokent-2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi imar planı için tıklayın