Bakırköy'deki kaçak yapılar yıkılacak!

Bakırköy'deki kaçak yapılar yıkılacak! Bakırköy'deki kaçak yapılar yıkılacak!

Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; Bakırköy'de yer alan kaçak yapıların yıkım işini ihaleye 24 Eylül tarihinde saat 11.00'de çıkarıyor. Kaçak yapıların yıkım işi 60 günde tamamlanacak.
Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü; Bakırköy'de yer alan kaçak yapıların yıkım işini ihaleye çıkarıyor. İhaleye sözleşme imzalandıktan sonra 5 gün içinde başlanacak ve 60 günde tamamlanacak. 


İhale; 24 Eylül tarihinde saat 11.00'de Osmaniye Mahallesi, İsmail Erez Bulvarı Fırın Sokak, No:1'de yapılacak. İHALE İLANI:


2014/108322 BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Evrak No: 2014/1539


BAKIRKÖY İLÇESİ DAHİLİNDEKİ KAÇAK YAPILARIN YIKIM IŞI


BAKIRKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Bakırköy İlçesi Dahilindeki Kaçak Yapıların Yıkım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu îddesine göre açık ihale usulu ile edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


ihale Kayıt Numarası 2014/108322


1-İdarenin


a) Adresi: ZUHURATBABA MAHALLESİ ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ SOKAK 1 34147 BAKIRKÖY/İSTANBUL


b) Telefon ve faks numarası: 2124149640 - 2124149682


c) Elektronik Posta Adresi: fen@bakirkoy.bel.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: http://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2 İhale konusu yapım işinin


a) Niteliği, türü ve miktarı: Bakırköy dahilinde mahal listesindeki pafta ada parsellere yıkım yapılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.


b) Yapılacağı yer: Bakırköy İlçesi / İSTANBUL


c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır,


ç) İşin süresiı Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.


3- İhalenin


a) Yapılacağı yer: Osmaniye Mah. İsmail Erez Bulvarı Fırın Sok. No:l 34144 Bakırköy / İSTANBUL


b) Tarihi ve saati: 24.09.2014 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:


4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:


4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili


Meslek Odası Belgesi.


4.1.1.1. Gerçek kişi oiması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.


4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikii imza sirküleri,


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.


4.1,5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılarnaz. istekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.


4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3. Meslekî ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:


4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.


4,4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:


4.4.1, Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; Benzer İş Grupları Tebliğinin Eki "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinin B) III. Grup Bina İşlerine Ait Her Türlü Bina Yıkım İşi Yapmış Olmak Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.


4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:


İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüadreslnden satın alınabilir.


7.2, İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e- imza kullanarak indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir, İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


13. Diğer hususlar:


İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 


Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İhale ilanı için tıklayın