20 / 08 / 2022

Balıkesir'de 206.5 milyon TL'ye dinlenme kampı ve arsa!

Balıkesir'de 206.5 milyon TL'ye dinlenme kampı ve arsa!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Edremit ve Altıeylül'de yer alan arsa ve 30 tesisli dinlenme kampını 206 milyon 500 bin TL bedelle satışa çıkardı.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Edremit ve Altıeylül'de yer alan arsa ve 30 tesisli dinlenme kampını satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 206 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Balıkesir de 206.5 milyon TL ye dinlenme kampı ve arsa!

Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyemize ait yukarıda, tapu bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati belirtilen taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapsamında, şartname esasları dahilinde Kapalı Teklif Usulü arttırma sureti ile satış ihaleleri yapılacaktır.
1- İdarenin Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
a) Adresi : Eski Kuyumcular Mah. Salih Tozan Cad. No: 1 Karesi/BALIKESİR
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 266 2391510 Dahili: 1303-1308 Faks: 0 266 2390320
c) Elektronik Posta Adresi : emlakistimlak@balıkesir.bel.tr 
2- İhale Konusu Taşınmaz
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yukarıdaki tabloda belirtilen arsa vasfındaki taşınmazların satışı
b) Yerleri : Altıeylül İlçesi Dinkçiler Mahallesi 13633 ada 1 parsel  Edremit İlçesi Çamlıbel Mahallesi 406 ada 1 parsel
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası 7. Kat Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati : 02.02.2022 Çarşamba Günü Saat: 14:00’de başlayarak 15 dakika arayla
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler; İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi.
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2022 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi.
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Balıkesir de 206.5 milyon TL ye dinlenme kampı ve arsa!

d) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge.
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
f) İş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi.
g) İhale dokümanının satın alındığını gösteren belgenin aslı
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre 4. maddenin (a), (b), (c) ve (ı) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı, ayrı verilmesi zorunludur. 
ı) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan ve Hukuk Müşavirliği’nden İhale ilan tarihinden sonra alınmış belge.
i) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde, (d), (g), (ı) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış halen faaliyette olduklarını gösterir belge, gayrimenkul satın almaya yetkili olduğu hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.
j) 2886 sayılı D.İ.K.'nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.
k) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
5- İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından 1.000,00-TL (Bin Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
6- Başvuru dosyaları 02.02.2022 Çarşamba günü saat: 12:30’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, 2. Kat Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- İhale ve satıştan doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, alım satım giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.
8- Altıeylül İlçesi Dinkçiler Mahallesi 13633 ada 1 parselin satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin en az % 25’si peşin, kalanı 3 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına Merkez Bankası Politika faiz oranı üzerinden vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.
Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. maddesinde düzenlenmiştir.
9- Edremit İlçesi Çamlıbel Mahallesi 406 ada 1 parselin satış bedelinin tamamı peşin ödenebileceği gibi, satış bedelinin en az % 25’si peşin, kalanı 8 eşit taksit halinde sözleşme tarihinden itibaren 1’er ay (30 gün) arayla olmak üzere de ödenebilir. Taksitli satış olması halinde de satış bedelinin kalan meblasına
5 Ocak 2022 tarihinde yürürlükteki Merkez Bankası Politika faiz oranı (%14) üzerinden vade farkı uygulanacak olup, taksitli satış sözleşmesi düzenlenecektir.
Ödeme şartlarına ve satış işlemlerine ilişkin hükümler İhale Şartnamesinin 22. maddesinde düzenlenmiştir.
10- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.