03 / 07 / 2022

Banu Evleri'nde 13 ev 6.3 milyon TL'ye satılacak!

Banu Evleri'nde 13 ev 6.3 milyon TL'ye satılacak!

Bahçeşehir'de Banu Evleri Sitesi A1 ve A2 blokta bulunan 13 adet daire, Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından 13 Temmuz 2015 günü kapalı teklif usulüyle ihale ediliyor.Bahçeşehir'de Banu Evleri Sitesi A1 ve A2 blokta bulunan 13 adet daire blok olarak Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından 6 milyon 386 bin TL bedelle satışa çıkıyor.


1-İdarenin: 

a) Adresi: Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İstanbul

b) Telefon numarası: 0232 444 06 69

C)Fax numarası: 0212 692 55 32  2-İşin adı:"Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi 207 Ada 3 Parsel Banu Evleri Sitesindeki 13 Adet Konutun Blok Olarak Satılması" işi


3-İhalenin: 

a) Yapılacağı yer:Başakşehir Belediye Başkanlığı Ercüman Toplantı Salonu Başak Mahallesi, 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad. No:3 Başakşehir/İstanbul                     

b) Tarihi ve saati: 13.07.2015 - 13:00

c)Muhammen bedeli: 6.386.000,00


ihaleye Katılma Şartları ve istenilen Belgeler:


4.1.İhaleye Katılabilme Şartları ihaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri yermek zorunludur.


4.2.İhaleye Katılabilmek için istenen Belgeler:


a) Adres Beyanı: Türkiye'de tebligat için adres beyanı.


b) İkametgah Belges : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.


c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:


5 - Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odas veya Esnaf ve SanatKarfar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.


-Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Demekler Müdürlüğünden. Ticaret veya Sanayi Odasından, Tıcaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,


d)Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,


e)Demeklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,


imza Sirküleri:


-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.


-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.


g)Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 36. maddesine uygun).


h)Geçici Teminat: ihale muhammen bedelinin % 3'ü oranında geçici teminat alınacaktır.


ı) Vekâletname ve imza sirküleri: istekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katı lanın noter tasdikli imza sirküleri.


i)Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c),(d) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.


j)Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.


-Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.


-İhaleye katılabilmek için gerekli belgelerin uygunluğunu tespit ve takdir etme ihale komisyonunca yapılır.


6) ihaleye Katılamayacak Olanlar:


Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:


A- idarenin;


a)ita Amirleri


b)ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,


c)(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları,


d)(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklan (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),


B- 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihaleler-

ine katılmaktan yasaklanmış olanlar.


2886 sayılı kanunun değişik 6.maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış ise, ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı gelir kaydedilir.


7)Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve istimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir / İstanbul adresinde görülebilir.


8)İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 250,00-TL'dir.ihale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile birlikte verilir, istekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder, idare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim alındığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.


9)Teklif Dosyalarının Teslimi: ihaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif-mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (13.07.2015 / Saat; 13:00'e kadar) Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap i.Kısım Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir / İSTANBUL adresindeki Emlak ve istimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.