19 / 08 / 2022

Başakşehir Belediyesi'nden 16 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Başakşehir Belediyesi'nden 16 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Başakşehir Belediyesi tarafından 569 Ada 13 Parsel ile 577 Ada 8 Parsel sayılı taşınmazlar blok olarak satılıyor. İhale 12 Temmuz'da gerçekleşecek..Başakşehir Belediyesi, 569 Ada 13 Parsel ile 577 Ada 8 Parsel sayılı Taşınmazların Blok Olarak Satılması işi ihale ediyor. Toplam muhammen bedeli 16 milyon TL olarak belirlenen taşınmazlar için ihale 12 Temmuz'da yapılacak.


BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 569 ADA 13 PARSEL İLE 577 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZLARIN BLOK OLARAK SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Başakşehir Belediye Başkanlığından:


Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 13 Parsel ile 577 Ada 8 Parsel sayılı Taşınmazların Blok Olarak Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Başakşehir Belediye Başkanlığı

b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası   :  0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32

2 - İşin Adı                             :  “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 13 Parsel ile 577 Ada 8 Parsel sayılı Taşınmazların Blok Olarak Satılması” İşidir.

3 - Muhammen Bedel:

• 569 Ada 13 Parsel                :  7.946.000,00 TL+KDV

• 577 Ada 8 Parsel                  :  8.076.000,00 TL+KDV

• Toplam Satış Bedeli             :  16.022.000,00 TL+KDV (Onaltımilyonyirmiikibin-Türk Lirası+KDV)

4 - Geçici Teminatı                 :  480.660,00 TL (Dörtyüzseksenbinaltıyüzaltmış-TürkLirası)

5 - İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler:

a) İl / İlçesi          :  İSTANBUL/Başakşehir

b) Mevkii / Mahalle      :  Başakşehir Mahallesi

c) Ada / parsel      :  569 Ada 13 Parsel ve 577 Ada 8 Parsel

d) Cinsi              :  Arsa

e) Yüzölçümü    :  (569/13=2.272,50 m²)+(577/8=2.044,47 m²) Toplam= 4.316,97 m²

f) Belediye Hisse Oranı          :  Tamamı

g) Durumu           :  Boş

h) İmar Durumu                     :


Başakşehir Belediyesi nden 16 milyon TL ye satılık gayrimenkul!


6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer                    :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

b) Tarihi ve Saati                    :  12.07.2017, Çarşamba günü saat: 10.30

7 - Son Teklif Verme

   Tarihi ve Saati                      :  12.07.2017, Çarşamba günü saat: 10:30

8 - Tekliflerin Verileceği Yer  :  Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

a) Adres Beyanı                      :  Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

b) İkametgah Belgesi              :  Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi:

• Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.

• Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

d) İmza Sirküleri:

• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi.

• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

e) Teklif Mektubu   :  (2886 sayılı Yasanın 37. maddesine uygun).

f) Geçici Teminat    :  (2886 sayılı Yasaya uygun).

g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri.

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) fıkralarına göre temin edecekleri belgeler.

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname.

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden onaylı olması gerekmektedir.

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 1.000-TL (Bin_Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (12.07.2017, Çarşamba) saat 10:30'a kadar Başakşehir Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir/ İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.