Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun davasında yeni gelişme! İstinaf yoluna gidilecek!

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun davasında yeni gelişme! İstinaf yoluna gidilecek!Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun tarafından eski haline getirilen toprak ve stabilize zeminler için zemin tahrip bedeli tahsil edilmemesine dair açtığı davada yeni gelişme yaşandı....


Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş dava sonucu hakkında açıklama yaptı. 

Ankara 6. Vergi Mahkemesi karar verdi
Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79'uncu maddesi kapsamında, Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun tarafından eski haline getirilen toprak ve stabilize zeminler için zemin tahrip bedeli tahsil edilmemesine dair talebi  Ankara  Büyükşehir Belediyesi'nce reddedilmesi üzerine açılan ve Ankara 6.Vergi Mahkemesinde görülen dava şirketin lehine sonuçlandı. 

İstinaf yoluna gidilecek
Ankara 6. Vergi Mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar hakkında anılan Belediye tarafından istinaf yoluna gidilmesi halinde süreçteki gelişmeler hakkında bilgi verilecek.

Zemin tahrip bedeli ödemeyecek
Karara göre, asfalt, toprak ve stabilize zeminler için devam etmekte olan yatırımlar dahil olmak üzere, bundan böyle Büyükşehir ve ilçe belediyelerine zemin tahrip bedeli ödenmeyecek, sadece alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında altyapı kazı izni harcı ödenecek.

Söz konusu kararın gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:
“Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliğinde alt yapı ile ilgili kazı yapacak kişilerden zemin tahrip ücreti alınacağı belirtilmiş, davacı şirket ile de ücret ödeneceğine dair protokol imzalanmış ise de "7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10'uncu maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na 15.02.2018 tarihinde eklenen mükerrer 79'uncu maddesi ile belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek olan altyapı kazı izni altyapı kazı izni harcına tabi tutulduğundan, harca tabi tutulan hizmet nedeniyle ücret alınacağına dair yönetmelik hükümleri ile protokol maddelerinin üst hukuk normu olan Yasaya aykırı hale geldiği, dolayısıyla 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nu ile harca tabi tutulan söz konusu hizmete ilişkin olarak belediye tarafından ayrıca ücret talep ve tahsil edilmeyeceği sonucuna varılmıştır.

Bu durumda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79'uncu maddesi ile alt yapı kazı izni harcına tabi olduğu anlaşılan hizmete ilişkin olarak stabilize ve toprak zeminlerde yapılacak kazılarda alan tahrip ücretinin davacıdan talep ve tahsil edilmemesi istemiyle davalı idareye yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın kabulüne (…) bu karara karsı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, 26/03/2021 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.”

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun KAP açıklaması:
Belediye Gelirleri Kanunu'nun mükerrer 79'uncu maddesi gereğince, Şirketimiz tarafından eski haline getirilen toprak ve stabilize zeminler için zemin tahrip bedeli tahsil edilmemesine dair talebimizin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce reddedilmesi üzerine açılan ve Ankara 6.Vergi Mahkemesinde görülen dava Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. Ankara 6. Vergi Mahkemesi tarafından istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar hakkında anılan Belediye tarafından istinaf yoluna gidilmesi halinde süreçteki gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.

Karar gereğince, asfalt, toprak ve stabilize zeminler için devam etmekte olan yatırımlar dahil olmak üzere, bundan böyle Büyükşehir ve ilçe belediyelerine zemin tahrip bedeli ödenmeyecek, sadece alan tahrip tutarı üzerinden binde 2 oranında altyapı kazı izni harcı ödenecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar ekte yer almaktadır.

Dosya için tıklayın