Bedelsiz kamulaştırma nasıl olur?

Bedelsiz kamulaştırma nasıl olur?

Özel mülkiyeti kapsamında bulunan bir gayrimenkulün karşılığı ödenerek alınması ve kamu yararı için gerçekleştirilecek bir proje için kullanılması işlemine kamulaştırma deniyor. Peki, bedelsiz kamulaştırma nasıl olur?


Bedelsiz kamulaştırma nasıl olur?

Kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek veya tüzel kişilerin özel mülkiyeti kapsamında bulunan bir gayrimenkulün karşılığı ödenerek alınması ve kamu yararı için gerçekleştirilecek bir proje için kullanılması işlemi olarak tanımlanıyor.


Kamulaştırma esasları, 2942 sayılı Kanun kapsamında açıklanıyor. Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.


Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanıyor. Peki, bedelsiz kamulaştırma nasıl olur?


Bedelsiz kullanma yetkisi

Milli savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocaklarını, hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanmaya Milli Savunma Bakanlığı yetkilidir.


Bayındırlık, Köy İşleri ve Kooperatifler bakanlıkları ile T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de aynı sebep ve şartlarla, demiryolu hattının veya karayolunun veya su tesislerinin her yönündeki, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyet ve tasarrufunda veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocaklarını hiç bir resim ve ücrete tabi olmadan kullanabilirler.Trampa ile kamulaştırma nasıl yapılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com