Bepa Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bepa Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Bepa Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Sucu tarafından kuruldu.


Bepa Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi Maltepe'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Muhammed Sucu tarafından kuruldu.

Bepa Mühendislik Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1. Şirketin başlıca faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmaktır. 2. Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskân ruhsat işlemleri yapmak. Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Her türlü jeodezi ve fotogrametri mühendisliğinin yapılabileceği işler ve Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu işleri yapmak, her hangi bir yöntem ve ölçekte çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları, fotogrametri ve uzaktan algılama işleri, kent ve coğrafi bilgi sistemleri oluşturulması, etüt ve işletme haritaları, kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, parselasyon ve planları, hâlihazır harita, imar planı ve mevzii imar planı ve çizimi, aplikasyon, ifraz, tevhid, yola terk, tescile konu olan harita ve planlar yapmak. Her türlü arazi Ölçümü, yer kontrol noktalarının tesisi, deformasyon ölçmeleri, plankote, hidrografık ölçmeler, yer altı ölçmeleri, konum belirlemeleri, karayolu ve enerji nakil hatları proje ve aplikasyon işlerini, kanalizasyon projeleri, köprü ve baraj proje ve aplikasyonu yürütmek. Her türlü projelerin arazine uygulama işlerini yapmak, tapu ve kadastro teknik hizmetleri ve işlemlerini yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 3. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Proje, Kontrolörlük, Mühendislik hizmetleri yapmak, Teknik uygulama sorumluluğu, Teknik Danışmanlık, Tadilat Projeleri, inşaat Mühendisliği hizmetleri olarak, Statik betonarme projeleri, çelik çatı projeleri ve karkas yapıları, teknik uygulama sorumlulukları, köprü yapımı projeleri, su izolasyon işleri ve uygulamaları, yol ve kanalizasyon yapımı ve uygulamaları ile her türlü inşaat hizmetleri vermek 4. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 5. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak. 6. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 7. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 8. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 9. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerin katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 10. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 11. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 12. Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, iç ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, aval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, ihracat kredileri, senet üzerine avans ve benzeri kredileri temin etmek ve bunları şirketin isleri ile ilgili yerlerde kullanmak, 13. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için tek basına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurtdışında ihalelere katılabilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Cevizli Mh.Tansel Cd.Bulut Plaza Bl.No:12-18/83 Maltepe