25 / 05 / 2022

Beşiktaş Belediyesi'nden Çiftçi Towers imar planı açıklaması!

Beşiktaş Belediyesi'nden Çiftçi Towers imar planı açıklaması!

Beşiktaş Belediyesi 1 Nisan 2016 tarihli Sözcü gazetesinde yer alan “Rekortmen Başkanın İskan Bilmecesi” başlıklı yazıdaki konular ile ilgili açıklama yaptı. İşte Beşiktaş Belediyesi'nin o açıklaması...Beşiktaş Belediyesi Sözcü gazetesinde yer alan “Rekortmen Başkanın İskan Bilmecesi” başlıklı yazıdaki konular ile ilgili açıklama yaptı. İşte Beşiktaş Belediyesi'nin o açıklaması...


Çiftçi Towers projesi imar planına aykırı mı?


Beşiktaş Belediyesi'nden Açıklama;


01.04.2016 Cuma günü Sözcü Gazetesi’nde yer alan “Rekortmen Başkanın İskan Bilmecesi” başlıklı yazıdaki konular ile ilgili açıklayıcı bilgiler aşağıda belirtilmiştir.


Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Barbaros Bulvarı, 38 pafta, 30 ada, 169 parsel sayılı yer 09.02.2005 onanlı 1/5000 ölçekli NİP değişikliği ve 15.12.2006 onanlı 1/1000 ölçekli UİP değişikliği kapsamında YM1 ve YM2 sembollü yönetici merkez – turizm alanında kalmaktadır.


Ayrıca Plan kapsamında avan proje şartı verilerek konut dışı fonksiyon belirlenen parsellerde blok ebatlarını belirlemeye KTVK kurulu ve İBB Başkanlığı yetkilidir ve bu hüküm 10.12.1993 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli UİP’nında da uygulanacağı belirtilen İBB Başkanlığınca 21.04.2010 tasdik tarihli genel plan notu ilavesi yapılmıştır.


Söz konusu yere ait İstanbul III No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca verilen “1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında belirlenmesi şartıyla uygun olduğuna” dair kararda Beşiktaş Belediye temsilcisi karşı oy kullanmıştır.


İstanbul III No.lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun avan proje onayı kararında Beşiktaş Belediye temsilcisinin imzasının bulunmadığı anlaşılmıştır. 


Çiftçiler Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye ait (10) bodrum kat + zemin katlı ana kitle üzerinde H=180.00m irtifalı (45) normal katlı (2) bloktan oluşan B.A.K. apart otel, ofis ve dükkân inşaatı avan projeleri İstanbul III No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.11.2006 tarih ve 2095 sayılı, 07.12.2010 tarih ve 4835 sayılı, 28.12.2010 tarih ve 4881 sayılı, kararları ve İBB Başkanlığının 16.08.2010 tarih ve 3259007 sayılı Başkanlık Oluru ile onaylanmıştır. Söz konusu avan proje, Başkanlığımızca da onaylanarak 4708 sayılı yasa kapsamında her türlü yetki ve sorumluluğu Hisar Yapı Denetim Ltd. Şti’ne ait olmak üzere 05.05.2011 tarih ve 2011/2702 sayılı yapı ruhsatı işlemleri tamamlanarak yapı ruhsatı verilmiştir.


Sözcü gazetesinde bu yerle alakalı daha önceleri çıkan haberlere istinaden Başkanlığımız ilgili Müdürlüklerinin teknik elemanlarınca yapılan kontrollerden, 05.05.2011 tarih 2011/2702 sayılı yapı ruhsatı doğrultusunda inşai faaliyetlerin devam etmesinde imar mevzuatı açısından bir sakıncası bulunmadığına dair 24.06.2014 tarih ve 124589 sayılı İBB Başkanlığının yazısından ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununun ilgili maddeleri gereği ilgili idareye karşı her türlü kontrol ve sorumluluk kapsamında inşaatın denetimini sürdüren Hisar Yapı Denetim Ltd. Şti’nin Başkanlığımıza sunduğu Teknik Raporlardan bahse konu yerdeki inşaatların inşaatın ruhsat ve eklerine uygun olarak devam ettiği anlaşılmıştır.


Ayrıca yazıda belirtilen söz konusu parselden kamuya terk edilen alanların işgal edilmesi ile alakalı olarak 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında ilgililerinden işgaliye harcı alınmaktadır.


Yapı kullanma izin belgesi (İSKAN) ile alakalı işlemler 3194 sayılı imar Kanunu’nun 30. Maddesinde belirtilmiş olup söz konusu yere yapı ilgilerince yapılmış yapı kullanma izin belgesi (İSKAN) müracaatı bulunmadığı ve bahse konu yerde inşai faaliyetin devam ettiği, inşaatın iskan aşamasına gelmediği tespit edilmiştir. 


Saygılarımızla,

Beşiktaş Belediyesi