Beylikdüzü'nde otopark irtifak tesisi ihalesi 1 Ağustos'ta!

Beylikdüzü'nde otopark irtifak tesisi ihalesi 1 Ağustos'ta!

Beylikdüzü Belediyesi zeminaltı otopark yapılarak kullanılması için irtifak hakkı tesisi ihalesi 1 Ağustos'ta düzenlenecek..


Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından zeminaltı otopark yapılarak kullanılması için irtifak hakkı tesisi ihalesi düzenleniyor. İhale, 1 Ağustos'ta yapılacak.


ZEMİNALTI OTOPARK YAPILARAK KULLANILMASI İÇİN İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR

Beylikdüzü Belediye Başkanlığından:


Tasarrufu Belediyemize ait; Beylikdüzü İlçesi, “Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdağ Caddesi ve Osmanlı Caddesi Arasında Bulunan 1851 Adadaki Park Alanında Zemin Altı Otopark Yapılarak Kullanılması İçin İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi “Açık Teklif Usulü”ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.


1 - İdarenin:

a) Adresi                                 :  Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası   :  0212 866 70 00 / 0212 871 15 31


2 - İşin adı                              :  “Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdağ Caddesi Ve Osmanlı Caddesi Arasında Bulunan 1851 Adadaki Park Alanında Zemin Altı Otopark Yapılarak Kullanılması İçin İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi” işi


3 - Taşınmaza Dair Bilgiler:

a) Yeri                                    :  Adnan Kahveci Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı Alemdağ Caddesi ve Osmanlı Caddesi Arasında Bulunan 1851 Adadaki Park Alanı

b) Amacı                                 :  Zemin Altı Otopark

c) Yüzölçümü                         :  3.037,59-m²

d) Muhammen Bedeli             :  120.000,00-TL/Yıl + KDV (Yüzyirmibin-Türk Lirası)

e) Takribi Yatırım Bedeli        :  3.870.000,00 -TL (Üçmilyonsekizyüzyetmişbin- Türk Lirası)

f) Geçici Teminatı                   :  116.100,00-TL (Yüzonaltıbinyüz-Türk Lirası)

g) Süresi                                 :  25 (yirmibeş) yıl

4 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati                     :  01/08/2017 - 14:00

5 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler

A) Kanuni ikâmetgâh belgesi,

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri,

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun teminatlara göre),

H) İş Deneyim Belgeleri: Son on yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak İstekliler en fazla iki sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 1.250-m² komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgeleri, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin en az % 70 ini, diğer ortaklar ise kalanını karşılamak zorundadır.

İ) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname,

J) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 400.000,00-TL’den az olamaz.) Ortaklık olması halinde ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından bu yeterlik kriteri sağlanabilir.

K) İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

L) Yer Görme Belgesi.

6 - Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Büyükşehir Mahallesi, Enver Adakan Caddesi, No: 2, Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL (Bin TürkLirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve İhale Belgelerini son verme tarihi olan 31/07/2017 tarih ve saat 16:00’den önce belgelerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İlan olunur.