Beyoğlu Three Apples apart otel 6.3 milyon TL'ye icradan satılıyor!

Beyoğlu Three Apples apart otel 6.3 milyon TL'ye icradan satılıyor!

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi'nde yer alan 8 katlı kargir bina vasıflı olan Three Apples isimli apart otel 6 milyon 351 bin 430 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 


İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi'nde yer alan 8 katlı kargir bina vasıflı olan Three Apples isimli apart otel icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 6 milyon 351 bin 430 TL bedel isteniyor.

İstanbul Sulh Hukuk mahkemeleri satış memurluğunun 2018/16 satış sayılı dosyasından ve kıymet takdirine itiraz davasında ve izale-i şuyu davasında yapılan keşifler neticesinde alınan Bilirkişi raporunda, taşınmazın halihazırda toplam 12 odalı " Three Apples " isimli apart otel olduğu belirtilmiştir. 

Taşınmazın tapu kaydının kat mülkiyetli, ana taşınmaz niteliğinin "kargir bina" olduğu ve büro nitelikli 8 bağımsız bölümün yer aldığı, mimari projenin "bodrum kat+asma katlı zemin kat+3 normal kat" şeklinde yol kotu altında 1 kat , yol kotu üstünde 5 kat olmak üzere toplam 6 katlı ,8 bağımsız bölüm şeklinde tapu kaydı ile mimari projenin birbiri ile uyumlu olduğu, ancak yerinde yapılan tespitte taşınmazın "2 bodrum kat+zemin kat+4 normal kat+teras kat" şeklinde, yol kotu altında 2 kat, yol kotu üstünde 6 kat olmak üzere toplam 8 katlı , 12 adet "apart otel odası" şeklinde düzenlendiğinin tespit edildiği ve tapu kaydına göre kat mülkiyetli 8 bağımsız bölümün ayrı ayrı satılarak giderilmesinin sözkonusu olamayacağı ve taşınmazın halihazırdaki durumuna göre yürürlükteki imar mevzuatının imkan kılması durumunda tadilat projesi düzenlenerek Beyoğlu belediyesince onaylanması ve "yapı kullanma izni" belgesi düzenlenmesini müteakip yeni bağımsız bölümlerinde tapuya tesçil edilmesinden sonra taşınmazdaki tüm bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerlerinin belirlenip satışa gidilerek ortaklığın giderileceği , ya da taşınmazın tapu kaydına ve tapu kaydına esas mimari projesindeki durumuna getirilmesi halinde kat mülkiyetli 8 bağımsız bölümün ayrı ayrı değerlerinin belirlenip satışına gidilerek ortaklığın giderilebileceği, Ancak taşınmazın 2 bodrum katlı olması sebebi ile bu hususun gerçekleşmesinin mümkün olamayacağından bu nedenlerle taşınmazda maliklerin bağımsız bölümler üzerindeki hisse oranlarının dikkate alınıp, değeri "Arsa+yapı" şeklinde belirlenip satılarak ortaklığın giderilmesi gerektiği ve taşınmazın değeride bu etkenler gözönünde bulundurularak belirlendiği ve İstanbul 9.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından da taşınmaz "arsa+bina" olarak belirlenecek satış değerinden ortaklığın umuma açık arttırma yapılarak satış sureti ile giderilmesine de karar verilmiştir.

TOPLAM 6.351.430,00 TL

1- Yukarıda tapu kaydı, Genel özellikleri, kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 20/02/2019 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 11:00'dan- 11:05'ekadar, İSTANBUL ADALET SARAYINDA(ÇAĞLAYAN) 4. KAT B2 421 NOLU 9.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU adresinde yapılacak olup, 1. İhale günü tahmin edilen kıymetin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz ençok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ihalesi yapılamayan taşınmazlar 20/03/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 20/03/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Müdürlüğümüz birim esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/16 SATIŞ. Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir. İSTANBUL9.SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU İBAN NO : TR06 0001 5001 5800 7306 7243 63
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., Tapu Alım Harcı, gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/16SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 27/12/2018 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.