Beyşehir Belediyesi'nden 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Beyşehir Belediyesi'nden 4.1 milyon TL'ye satılık arsa! Beyşehir Belediyesi'nden 4.1 milyon TL'ye satılık arsa!

Beyşehir Belediye Başkanlığı tarafından Beyşehir Mahallesi Yenimahalle mevkiinde bulunan 5 bin 500 metrekare arsa 4 milyon 100 bin TL'ye 17 Mart 2015 Salı günü ihale edilecek.GAYRİMENKUL SATILACAKTIR


Beyşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 1 adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 36 ncı maddesi hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.


SIRA NO: 1

BULUNDUĞU YER: BEYŞEHİR YENİMAHALLE

CİNSİ: ARSA

MEVKİİ: YENİMAHALLE

MİKTARI: 5.500 metrekare

ADA NO: 1059

PARSEL NO: 63

MUHAMMEN BEDEL: 4.100.000,00 TL

GEÇİCİ TEMİNAT: 123.000,00 TL


1. İhale 17.Mart 2015 Salı günü saat 10.00’da belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

2.6. ihale mevzuatına göre düzenlenecek yazılı teklif mektubu.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ve tekliflerini 17.03.2015 günü saat 09.30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

İlan olunur.