04 / 02 / 2023

Bgc Gayrimenkul Kiralama Ve Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Bgc Gayrimenkul Kiralama Ve Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Burhan Conoğlu tarafından kuruldu.Bgc Gayrimenkul Kiralama Ve Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Beşiktaş'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Burhan Conoğlu tarafından kuruldu.

Bgc Gayrimenkul Kiralama Ve Enerji Üretimi Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden izin almak suretiyle; 1-Elektrik enerjisi üretimi,dağıtımı,perakende satışı,toptan satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturmak, 2-Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlamak, 3-Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yürütmek, 4-Elektrik yüksek ,orta ve alçak hat ve tesislerinin,elektrik şebekelerinin,trafoların,elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin,sayaçların,proje montaj,bakım onarımlarını yapmak ve bu konularda taahhüt işlerine girmek, 5-Her çeşit elektronik ve elektrikli aletlerin,güneş, rüzgar,akarsu gibi yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanmaya yönelik her çeşit aletlerin,yüksek, orta, alçak gerilim şebekelerinde, ölçme, koruma ,otomasyon, uzaktan izleme,haberleşmeye yönelik alet ve yazılımların,yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik enerjisini her çeşit elektrik şebekelerine aktaran aletler ve bu aletlerin otomasyonuyla ilgili aletlerin,frekans çevirici,doğrultucu,evirici gibi her çeşit güç elektroniği sistemleri,aletleri ve bu sistemleri ve aletleri uzaktan izleme ve kontrole yönelik sistemlerin ve yazılımların,her çeşit bilişim ve telekomünikasyon cihazların ve sistemlerin uzaktan izlenmesine kontrolüne ve haberleşmesine yönelik sistemlerin ve yazılımların,her türlü batarya,yakıt pili benzeri enerji depolama tekniği aletlerinin üretimini,pazarlamasını,ithalat ve ihracatını yapmak, 6-Türkiye içinde ve dışında kurulacak elektrik santrali ve bu santralden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak,enerji santrali,rafineriler,fabrikalar,tüneller,kara yolları,kanallar su yolları, gaz tesisleri,buhar türbine,rüzgar turbine,su turbini ve diğer türbinler,güneş panelleri ve diğer her türlü inşaat yapılan her türlü işin binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere,bağlantılı tesisleri projelendirebilir,yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir,teçhiz edebilir,bakımını yapabilir,işletebilir ve kurabilir, 7-Her türlü gayrımenkulü satin alabilir,satabilir kiralayabilir kiraya verebilir, Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki işlemleri yapabilir; a-Konusu ile ilgili olarak her çeşit malzeme ve yardımcı malzemeleri,tamamlanmış ve tamamlanmamış ürünleri,malları,emtiaları ile her cinsteki emtiayı alıp satabilir,ithal ve ihraç edebilir, b-Şirket faaliyetleri için gerekli olan makineleri,yedek parçaları,ekipman ve araçları satabilir,ihraç ve ithal edebilir,Şirket bunlar için ayrıca gerekli izinlerin alınması şartıyla, ticari ve sınai tesis ve işletmeleri kurabilir,bunları satın alabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir c-Konusu ile ilgili olarak lisans,patent,telif marka ve ünvanlar,endüstriyel tasarım,know-hov,teknik bilgi ile yardımlar ve faaliyetleri ile ilgili gayrı maddi hakları iktisap ve bu haklara ilişkin herhangi bir türdeki sözleşmeyi akdedebilir. d-Doğrudan Yabancı yatırımlar kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca, gerekli izinlerin alınması koşuluyla ,yabancı uzman ile personel çalıştırabilir,yabancı şirket ve finansal kuruluşlarla sözleşmeler akdedebilir,bir şirkete ait hisse,kıymetli evrak ile diğer değerleri brokerlik faaliyeti göstermemek koşuluyla, alıp satabilir,rehin edebilir ve garanti edebilir,Türkiyede kurulmuş olan vakıflara iştirak edebilir,bağışta bulunabilir. e-Yurt içi ve yurt dışında ana acente ,dağıtıcı,temsilci olarak şirket amacını yerine getirmek için,gerekli olan tüm ya da bir kısım faaliyetleri yerine getirebilir,şirketleri veya tüzel kişileri temsilcisi,dağıtıcısı,lisans sahibi veya acentası olarak tayin edebilir. f-Şirketin iştigal konusunu ilgilendiren her türlü menkul mal,gayrımenkul ve bunlara müteallik hakları alıp satabilir,başkalarına devir ve ferağ edip üzerine ipotek koyabilir,başkalarına ait bu mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis edebilir,gayrımenkuller iktisap edebilir,gayrımenkuller ile ilgili cins tashihi yapabilir,yaptırabilir,devir ve ferağ edebilir,sahip olunan gayrımenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir ve kiraya verebilir,gayrımenkuller ve tesisler kiralayabilir,arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir,iktisap olunan gayrımenkulleri taksim,ifraz ve tefrik edebilir,üzerlerinde irtifak,intifa,sükna,gayrımenkul mükellefiyeti,kat mülkiyeti,kat irtifakı tesis etmek gibi işlemlerde bulunabilir, g-Konusuna giren tüm dallarda amacını gerçekleştirmek için teşviklerden yararlanabilir ve şirketin ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön