Bina kat sayıları!

Bina kat sayıları! Bina kat sayıları!

Yol genişliğine göre bir binada en fazla kaç kat bulunmalıdır? Bina kat sayıları ve ayrıntıları haberimizde...Bina kat sayıları!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmekte, "Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği"nin 29. maddesinin birinci fıkrasının "1" ve "3" numaralı bentlerinde değişiklik yapılıyor.


Söz konusu maddede, yol genişliklerine göre bina kat sayılarına ilişkin bilgilere yer veriliyor. Buna göre; 


1) İmar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri aşağıda gösterilen miktarları aşmamak üzere tespit olunur. İmar planına göre genişliği:


7,00 metreye kadar olan yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 2'den fazla,


7,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 3'den fazla,


10,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 5'den fazla,


12,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 6'dan fazla,


15,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 7'den fazla,


18,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 8'den fazla,


20,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 10'dan fazla,


25,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 12'den fazla,


30,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 15'den fazla,


35,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 18'den fazla,


40,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 20'den fazla,


50,00 metre ve daha geniş yollarda: Bina kat adedi bodrum hariç 25'den fazla, olamıyor.


Ancak 10,00 metre ve daha geniş yollarda 3,00 metreden fazla ön bahçe mesafesi bulunan parsellerde fazladan her 2 metrelik ön bahçe mesafesi için kat adedine 1 kat ilave yapılabiliyor. Kat adetleri binanın kot aldığı noktaya göre hesaplanıyor. 


Genel olarak kat yükseklikleri; ticaret bölgelerinde zemin katlarda 4,50 metre, diğer katlarda 3,80 metre, konut bölgelerinde ise zemin katlarda 4,00 metre, diğer katlarda 3,20 metre kabul ediliyor.


Ancak artan kat yüksekliğinden faydalanılmak suretiyle binanın hiç bir cephesinde bodrum katlar hariç kat sayısı artırılamaz. İmar planlarında gösterilen bina yüksekliklerinin veya kat adetlerinin birbirlerine tahvillerinde veya neye tekabül ettiklerinin tespitinde de bu esaslar ile arazinin yapısına bağlı olarak tespit olunacak subasman seviyesi göz önünde bulundurulur.”


“3) Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi ve bina yüksekliği aşılamaz. Ancak, planla veya Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi koşuluyla daha az katlı bina yapılabilir. 

Uygulama imar planlarında bu uygulamanın yapılmasına ilişkin hüküm olması halinde ilgili idarenin uygun görmesi koşulu aranmaz. Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve enerji kimlik belgesi yapılan kısım için düzenlenir. Daha sonradan tamamlanmak istenmesi halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave ruhsat düzenlenmek ve binanın tamamı için enerji kimlik belgesi onaylanmak zorundadır. 


Eksik katlı binalara imar planına aykırı olmamak koşuluyla kat ilavesi yapılabilmesi için temel ve statik çözümlerin, yangın tedbirlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe uygun olması, merpen, asansör yeri, ışıklık ve diğer yapı elemanlarının, plan ve yönetmelikte gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanması ve bırakılması zorunludur. Eksik katlı inşa edilen binanın mevcut haliyle veya tadilat yapılarak yürürlükteki plana ve mevzuata uygunluğunun sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapılmasına izin verilmez. 


Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları, yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da dahil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları kapsayan teknik rapor da düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir. Bu Yönetmeliğin 32. maddesine göre zemin katta ticari faaliyet yürütülebilen binalarda ve birden fazla yapı yapılabilen parsellerde de bu hüküm uygulanır.”


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com