Blue Key Emlak Yatırım İnşaat Danışmanlık Otomotiv İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Blue Key Emlak Yatırım İnşaat Danışmanlık Otomotiv İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Blue Key Emlak Yatırım İnşaat Danışmanlık Otomotiv İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Osman Yıldırım tarafından kuruldu.


Blue Key Emlak Yatırım İnşaat Danışmanlık Otomotiv İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Osman Yıldırım tarafından kuruldu.

Blue Key Emlak Yatırım İnşaat Danışmanlık Otomotiv İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi konusu:
a) Her türlü emlak ve gayrimenkul ile ilgili yatırımlar, geliştirilmesi, satışı, satın alınması, kiralanması, kiraya verilmesi a) Arsalar üzerinde bina inşa edilmesi de dahil emlak ve gayrimenkul ile ilgili her türlü ticari işlem yapılması ve Türkiyede emlak projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması b) Gayrimenkul ve emlak sektöründe faaliyetler ve yatırımlar geliştirmek, koordine etmek ve yönetmek c) Emlak projelerinin inşası, geliştirilmesi ve yönetimi için gereken her türlü ekipman ve malzemeyi satın almak, satmak, üretmek, ithal ve ihraç etmek. e) Her türlü; fizibilite, projelendirme, inşaat, yıkım, bakım, onarım ve montaj işlerini ve mühendislik, kontrollük, danışmanlık ve projelendirme işlerini ve ilgili bütün ticari işleri ve hizmetleri yürütmek ve gerçekleştirme Şirket yukarıda belirtilen maksat ve mevzuuna erişebilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir. - İlgili makamlardan proje bazında izin alınması kaydıyla, lüzumlu veya arzuya şayan gayrimenkulleri ve umuma mahsus yerleri inşa, tefriş ve teçhiz edebilir, bunlara sahip olabilir, işletebilir ve/veya kiraya verebilir. - Büro malzemesi, makine, teçhizat ve diğer malzemeleri satın alabilir, satabilir, ithal edebilir, ,ihraç edebilir, kira ile tutabilir ve gerektiği taktirde bunları satabilir,kiraya verebilir veya diğer bir şekilde elden çıkarabilir. - Konusu ile ilgili her türlü ticari, sınai, mali ve hukuki tasarrufta ve ithalat, ihracat, inşaat, üretim, temsilcilik, acentalık, distribütörlük, nakliyat, pazarlama, dağıtım vesair ticari faaliyette bulunabilir. - Her nevi taşınır ve taşınmaz malları ve bunlara ilişkin hakları satın alabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, ifraz ve tevhid işlemlerini yapabilir, şirkete ait her nevi taşınır ve taşınmaz malları satabilir, kiraya verebilir, bina inşa edebilir veya dekore edebilir ve bunları donatabilir veya bina inşa ve dekore ettirebillir ve inşaat ve dekorasyon işlerinden önce veya sonra ilgili gayrimenkulleri satabilir ya da kiralayabilir ve donatabilir ve; şirket için gerekli taşıt araçlarını satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir, ayni ve şahsi her türlü işlem ve tasarruflarda bulunabilir. - Borç ve alacaklarının temini açısında şirket taşınır ve taşınmaz malları üzerinde ipotek, rehin ve diğer ayni veya şahsi hakları tesis edebilir veya üçüncü kişi ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket veya üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin ve diğer her türlü ayni veya şahsi hakları tesis ve fek edebilir; Şirket üçüncü şahıslara olan borçları nedeni ile üçüncü şahıslar lehine şirketin işletme adı ve ünvanı ile birlikte şirketin tüm mal varlığı veya münferiden herhangi türden malları ve malı ve bilimum işletme tesisatı üzerine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir; keza şirket üçüncü şahıslardaki alacakları nedeni ile, üçüncü hakiki ve hükmi şahısların işletme adı ve ünvanı ile birlikte onların tüm mal varlıkları veya münferiden herhangi türden malları ve malı ve bilumum işletme tesisatları üzerine kendi lehine ticari işletme rehni tesis edebilir, fek edebilir. - Şirketin konusuna giren işler için yurtiçi ve yurtdışı teşekkül, müessese ve bankalarla uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir. Her nevi şirket ve iştirakler kurabilir, başka şirketlere ve teşebbüslere iştirak edebilir, mevcut olanları devralabilir ve bunlarla birleşebilir, iştirakler lehine kefalette bulunabilir. Aracılık yapmamak kaydıyla, başka ortakların hisse senetlerini ve Şirket mali kaynaklarını takviye maksadı ile özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak hisse senedi, Hazineye ait tahviller, ,intifa senetleri, gelir ortaklığı senetleri gibi bilcümle kıymetli evrakı satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifaından yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunabilir. Meslek kuruluşları ve vakıflara katılabilir. - Bayilik, acentalık, taşeronluk, komisyonculuk, distribütörlük ve mümessillik anlaşmaları yapabilir,taahhütlere girebilir, yetkili mercilerden izin alınması kaydı ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir. - Kendi faaliyet sahası içinde, iç ve dış piyasa ve pazarlarda hizmet ve danışmanlık anlaşmaları da dahil olmak üzere her türlü anlaşma yapabilir, - Bağlı şirketlere, iştiraklere veya üçüncü şahıslara doğrudan doğruya veya ayrı sözleşme ve anlaşmalar uyarınca her türlü hizmeti verebilir. - Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı olan fikri hakları, ihtira, lisans, imtiyaz, marka, model, know-how, telif, hususi imal ve ihtihsal usullerini ve benzeri gayri maddi hakları iktisap edebilir,kullanabilir, satabilir, devredebilir, kiralayabilir veya üçüncü şahıslardan bu hakları kullanma konusunda haklar iktisap edebilir, ilgili sicilllere bu hakları tescil ve terkin edebilir. - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Şirinevler Mh.Meriç Sk.Ünal İş Merkezi Bl No:13/8 Bahçelievler