Bursa Kestel'de 3.3 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Bursa Kestel'de 3.3 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Bursa Kestel'de 3.3 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

DSİ I. Bölge Müdürlüğü Bursa Kestel'de yer alan gayrimenkulü 3 milyon 276 bin TL bedelle satışa çıkardı.DSİ I. Bölge Müdürlüğü Bursa Kestel'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 3 milyon 276 bin 572 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
DSİ I. Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmaz mallar 2886 sayılı yasa ve “ DSİ Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Makamının 2018/8 sayılı genelgesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.
Taşınmaz malın satış ihalesi; DSİ I. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu - Duaçınarı-Yıldırım-BURSA adresinde yapılacaktır.
Satış işlemi ile ilgili şartname ve teklif mektubu formu DSİ I. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden ücretsiz temin edilebilir.
İsteklilerin DSİ I. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü Yıldırım-BURSA veznesine elden veya banka teminat mektubunu ilanda belirtilen ihale gün ve saatine kadar DSİ I. Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü Taşınmaz Satış Komisyon Başkanlığına (Yıldırım / Bursa) elden veya posta ile istenen diğer belgelerle birlikte iadeli taahhütlü ulaştırmaları gerekmektedir.
İsteklilerin, şartnameyi okuyup kabul ettiklerini belirterek, teklif edecekleri fiyatı rakam ve yazı ile yazıp imzalayıp bir zarfa koyarak üzerine isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazıldıktan sonra yapıştırılan yeri istekli tarafından mühürlenir ve imzalanır. Bu zarf geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ve diğer istenen belgelerle ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine de isteklinin adı, soyadı, adresi ve hangi işe ait
olduğu yazılmalıdır.
İsteklilerin tekliflerini posta ile iadeli taahhütlü göndermeleri halinde, dış zarfın üzerine Satış Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılmalıdır.
Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada ki gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir.
İhale, en yüksek teklifi veren istekliye yapılacaktır. KDV dâhil her türlü vergi, resim, harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.
İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.
Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebepten dolayı geri alınamaz.
İHALE KONUSU TAŞINMAZIN:


NOT: 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 01.11.2018 tarih ve 750523 sayılı DSİ Genel Müdürlüğünün 2018/14 sayılı
Genelgesi Hükümleri kapsamında “ 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 732, 733 ve 734. Maddeleri göre hisseli taşınmazların satışlarında Ön Alım Hakkı
için diğer hissedarlara duyuru yapılacaktır” denilmektedir.
*Diğer hissedarların Ön Alım Hakkı bulunmaktadır.