Bursa'da il özel idaresinden 2 milyon 175 bin TL'ye arsa ve bina!

Bursa'da il özel idaresinden 2 milyon 175 bin TL'ye arsa ve bina! Bursa'da il özel idaresinden 2 milyon 175 bin TL'ye arsa ve bina!

Mudanya'da yer alan arsa, 2 katlı kargir ev ve zeytinlik satışa çıktı. Tümünün değeri 2 milyon 175 bin TL olarak belirlendi...BURSA İL ÖZEL İDARESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR.

1- ihale Konusu işin;

a) Niteliği : Gayrimenkul satışı,

b) Miktarı : 2 Adet parselden oluşan Mudanya ilçesi Kumyaka köyünde bulunan ve üzerinde 4.675,00 m2

alana sahip Bahçeli iki katlı Kargir ev, Restaurart ve müştemilatı ve 2.386,00 m2 alana sahip zeytinlik ve iki katlı kargir binadan oluşan toplam 7061,00 m2 arsa

c) Yeri : Bursa ili Mudanya ilçesi Kumyaka köyü

d) imar Durumu: Söz Konusu Gayrimenkuller 1/5000 Nazım imar Planında "Kırsal Yerleşim alanı" planlı olup

1/1000 ölçekli uygulama imar planı çalışmalan devam etmektedir.

2- ihale Şartname ve eklerinin;

a) Alınacağı yer: il Özel idaresi insan Kaynaklan Daire Başkanlığı Encümen ve Meclis Kararlar Müdürlüğü Osmangazi/BURSA

b) Hangi şartlarda alınacağı: ihaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini 250,00.- TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur, istenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içinde yukarı¬da yazılı adreste görülebilir. Şartname bedeli; Bursa Valilik binasındaki il özel İdaresi Muhasebe Müdürlüğü'ne yatırılacaktır.

3- ihalenin;

a) Yapılacağı yer: Bursa il özel idaresi il Encümeni toplantı salonu - Çırpan Mah. ilkbahar Cad Güçlü Sok. Çar- şambapazarı/BURSA

b) Yapılacağı tarih/saat: 29/08/2012 Çarşamba günü saat: 14:00'da

c) Usulü: 2886 sayılı D.İ.K.'nun 36. maddesine göre kapalı teklif (artma) usulü.

4- Tahmin Edilen Bedel :2.175.745,OOTL

5- Geçici Teminatı: 65.272,35 TL

6- Tekliflerin;

a) Verileceği yer: Bursa II özel idaresi il Encümeni toplantı salonu. Çırpan Mah. ilkbahar Cad. Güçlü Sok. Çar- şambapazarı/Osmangazi/BURSA adresinde toplatacak Komisyona verilecektir.

b) Son teklif verme tarih ve saati: 29/08/2012 Çarşamba günü saat: 14:00'da

7- ihaleye katılma belgeleri; ihaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacakladır.

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa fax numarası

b) Gerçek kişi istekliler;

1 - Muhtarlıktan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah belgesi

2- Noterden tasdikli imza beyannamesi

3- Muhtarlıktan veya noterden, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış nüfus cüzdan sureti

c) Tüzel Kişi İstekliler;


1- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge


2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu husasla tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri

d) Ortak katılım olması halinde (örneği şartname ekinde verilen) Ortak Girişim Beyannamesi

e) Vekaleten katılınması halinde, katanın Noter tasdikli Vekaletnamesi ve noter tasdikli imza beyannamesi

f) 2886 Sayılı D.İ.K.'unda belirtilen tahmin edilen bedelin % 3'ü oranında geçici teminat

g) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu

h) Yer görme belgesi (örneği şartname ekinde verilmiş taraflarca onaylı olacak) ı) Teklif mektubunu içeren iç zarf,


8- ihaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve saate kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR. BASIN: 51352 (www.bik.gov.tr)


İlanı görüntülemek için tıklayın