28 / 05 / 2022

Büyükçekmece Belediyesi'nden 18.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Büyükçekmece Belediyesi'nden 18.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan taşınmazı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedeli 18 milyon 620 bin 800 TL olarak belirlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Karaağaç Mahallesi'nde bulunan taşınmazı 18 milyon 620 bin 800 TL'ye satıyor. Gayrimenkulün ihalesi 22 Eylül 2020 günü gerçekleşecek. 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz, 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ihale edilerek satılacaktır.

Sıra No: 1
Ada-Parsel Adres: Karaağaç Mah. 266 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
Yüzölçümü: 5.819,06 metrekare
İmar Durumu: Ticaret Alanı
Muhammen Bedel: 18.620.800,00 TL
Geçici Teminat: 558.624,00 TL

1 - İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2 - İhale 22.09.2020 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 adresindeki Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 2. katında bulunan Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

3 - İhale konusu taşınmaz, 13.06.2003 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Göl Havzası Uygulama İmar Planında KAKS: 0.20, ticaret alanında kalmaktadır. Ayrıntılı imar bilgileri ve imar durumu için Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alınabilecektir.

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler;
Özel Kişiler: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Adres Yerleşim Belgesi, Geçici Teminat Makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir. Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.

5 - İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 21.09.2020 günü mesai bitimine kadar (17:30) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No: 1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir