03 / 12 / 2023

Büyükçekmece'de 9.9 milyon TL'ye yurt yaptırılacak!

Büyükçekmece'de 9.9 milyon TL'ye yurt yaptırılacak!

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesi'nde Öğrenci Yurdu inşaatı yaptırarak intifa hakkı bedeli ödenerek kiracı sıfatı ile işletilmesi işini ihaleye çıkarıyor. İşin bedeli 9 milyon 921 bin 75,05 TL olarak belirlendi.BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ MÜLKİYETİNDE BULUNAN BAHÇELİEVLER MAHALLESİ, 417 ADA 2 PARSEL SAYILI TAŞINMAZA, İNTİFA HAKKI TESİS ETMEK SURETİYLE YURT YAPIMI VE İŞLETİLMESİ İHALESİ YAPILACAKTIR


Büyükçekmece Belediye Başkanlığından:

Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Bahçelievler Mahallesi, 417 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:

a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı

b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul

c) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68

2 - İşin Adı: “Büyükçekmece Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan Bahçelievler Mahallesi, 417 ada 2 parsel sayılı taşınmaza, intifa hakkı tesis etmek suretiyle“YURT” yapımı ve işletilmesi ihalesi” işidir.

3 - İşin Niteliği: Büyükçekmece İlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Bahçelievler Mahallesi, 417 ada 2 parsel sayılı 2.529,33 m² alana sahip taşınmaz üzerine en son güncelleşmiş imar planları ve durumu dikkate alınarak hazırlanarak onaylatılacak uygulama projelerine ve işbu şartname eki 30 (Otuz) yıl süreli sözleşme hükümlerine göre, (sözleşmenin imzalandığı tarihten başlayıp, sözleşme süresi sonuna kadar, öğrenci yurdu inşaatının yapılması da dahil tüm maliyetlerin işin yüklenicisi tarafından karşılanması kaydıyla) Öğrenci Yurdu inşaatının yapılarak intifa hakkı bedeli ödenerek kiracı sıfatı ile işletilmesi işidir.

4 - Muhammen Bedel:

a) Muhammen Yapım Bedeli: 9.921.078,05 TL (Dokuzmilyon dokuzyüzyirmibirbin yetmişsekiz Türklirası)

b) Muhammen İntifa Hakkı Bedeli (aylık): 12.000,00 TL (Onikibin Türklirası) (KDV hariç)

5 - Geçici Teminat:

a) Yapım İşi Geçici Teminatı: 297.632,35 TL. (İkiyüzdoksanyedibinaltıyüzotuziki Türklirası Otuzbeş Kuruş)

b) İntifa Hakkı Geçici Teminatı: 4.320,00 TL (Dörtbinüçyüzyirmi Türklirası)

Geçici Teminatlar ayrı ayrı olmak zorundadır.

6 - İhalenin Yeri ve Zamanı:

a) Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu, Kumburgaz Mahallesi, Belediye Caddesi, No: 3 Büyükçekmece / İstanbul

b) Tarihi ve Saati: 08.03.2016 - 10:00

7 - Son Başvuru Tarihi ve Saati: 07.03.2016 – 16:30

8 - Başvuruların Yapılacağı Yer: Büyükçekmece Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece / İstanbul

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,

a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)

b) İkametgâh belgesi: Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösteren belge.

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

c1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

d1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,

d2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,

e) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi.

g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.

h) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Büyükçekmece Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

ı) Muhammen bedelden az olmamak üzere İhale tarihi itibarı ile geçerli benzer işe ait müteahhitlik karnesi veya inşaat işlerine ait resmi kurumlardan alınmış benzer iş bitirme/iş denetleme belgesi (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış) veya istekli adına verilen benzer işe ait Yapı kullanma izin belgesinin (Belediyeden alınmış) noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilerek sunulması zorunludur.

İstekli adına birden fazla iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin Belgesi olması halinde, iş bitirme veya Yapı Kullanma İzin belgelerinde belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecek, Yapı Kullanma İzin Belgelerinde ise iş bitirme tutarı olarak alınacak tutar, inşaat maliyeti toplamı alınarak değerlendirilecektir. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş bitirme belgeleri müştereken değerlendirilir. Ortak girişimdeki ortaklardan birinin iş bitirmelerindeki tutarlarının toplamı muhammen bedeli topluyor ise diğer ortaklardan iş bitirme belgesi aranmaz. İş bitirme tutarları iş bu ihale yılı fiyatlarına tahvil edilerek değerlendirilecektir.

Ancak isteklinin iş yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale şartnamesinin 24. maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname verecektir.

i) İş Deneyim Belgeleri: Son üç yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin verilmesi zorunludur. İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 10.000 m² veya en fazla 3 (dört) sözleşme kapsamında ise bitirdikleri en az toplam 20.000 m2 komple bina inşaatını tamamlamış olduklarını gösteren ilgili belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti, iş deneyim olarak kabul edilecektir. Ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70’ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (%100) karşılaması halinde ise, diğer ortaklarda bu şart aranmaz.

Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: Komple bina, Konut, Hastane, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür, Eğlence ve Dinlenme Tesisleri, İmalathane, Fabrika vb. tamamlanmış inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

j) Teknik Personel Taahhütnamesi: İstekli, iş kapsamında şartnamede belirtilen teknik personeli temin edeceğine veya çalıştıracağına dair taahhütnameyi ihale dosyasına koyacaktır.

k) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname,

l) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Büyükçekmece Şubesindeki (TR52 0001 2009 8800 0007 0000 14) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

İlan olunur.Haber Nabız Gazetesi'nde şu şekilde yer aldı;


Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Bahçelievler Mahallesinde Öğrenci Yuıdu inşaatı yaptırarak intifa hakkı bedeli ödenerek kiracı sıfatı ile işletilmesi işini ihaleye çıkarıyor. İşin bedeli 9 milyon 921 bin 75,05 TL olarak belirlendi. Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: Büyükçekmece İlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki Bahçelievler Mahallesi, 417 ada 2 parsel sayılı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: a) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı b) Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 24 Büyükçekmece/İstanbul e) Telefon ve Faks numarası: 444 0 340 ve 0 (212) 883 69 68 2 - İşin Adı: "Büyükçekmece Belediyesi Mülkiyetinde Bulunan Bahçelievler Mahallesi, 417 ada 2 parsel sayılı taşınmaza, intifa hakkı tesis etmek suretiyle "YURT" yapımı ve işletilmesi ihalesi" işidir.3 - İşin Niteliği: Büyükçekmece İlçesi sınırları içinde mülkiyeti Büyükçekmece Belediyesine ait Bahçelievler Mahallesi, 417 ada 2 parsel sayılı 2.529,33 m2 alana sahip taşınmaz üzerine en son güncelleşmiş imar planları ve durumu dikkate alınarak hazırlanarak onaylatılacak 


Nabız

Geri Dön