Büyükçekmece'deki Albatros arazisi 5. kez satışa çıkıyor!

Büyükçekmece'deki Albatros arazisi 5. kez satışa çıkıyor! Büyükçekmece'deki Albatros arazisi 5. kez satışa çıkıyor!

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece'deki Albatros arazisi 5. kez ihale edilecek. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın satış bedeli 160 milyon TL olarak belirlendi.Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Büyükçekmece'deki Albatros Parkı 5. kez ihale edilecek. Yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın satış bedeli 160 milyon TL olarak belirlendi.


İhalesi 15 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecek.


BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 1 (bir) adet taşınmaz,  2886 Sayılı Yasanın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilerek satılacaktır.


 Sıra No:1


Ada-Parsel / Adres:Atatürk Mahallesi, 516 ada 5 parsel sayılı taşınmaz.


Yüzölçümü:29.347,87 metrekare 


İmar Durumu: Turizm+Ticaret+Konut Alanı


Muhammen Bedel:160.000.000,00 TL


Geçici Temin:4.800.000,00 TL


1-İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresinde ücretsiz görülebilir ve 2.500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.


2-İhale 15.11.2016 Salı günü saat 10:00'da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi, No:3 adresindeki Ek Hizmet Binasında bulunan 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.


3-İhaleye iştirak etmek isteyenler;


Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi,  Adres Yerleşim Belgesi,  Geçici Teminat Makbuzu,  Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.                           

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alınacak belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.                        


4-İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 14.11.2016 günü mesai bitimine kadar Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:24 Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Yazı İşleri Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.


5-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlişkili İçeriklerBüyükçekmece Albatros Parkı bugün 4. kez satışa çıktı!