07 / 07 / 2022

Büyükkeskin İnşaat Taahhüt Ve Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Büyükkeskin İnşaat Taahhüt Ve Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da Uğur Büyükkeskin tarafından kuruldu.Büyükkeskin İnşaat Taahhüt Ve Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Gaziosmanpaşa'da Uğur Büyükkeskin tarafından kuruldu.

Büyükkeskin İnşaat Taahhüt Ve Gayrimenkul Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şu şekildedir; 1- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3- Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 4- Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işlemleri yapmak. 5- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 6- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 7- Her türlü gayrimenkul almak, satmak, kiraya vermek ve komisyonculuğunu yapmak. 8- Her türlü mimari proje çizimini ve taahhüdünü yapmak, bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, hak ediş düzenlemek, proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. 9- Yurt içi ve yurt dışında her türlü mimarlık projelerinin yapılması ve yaptırılması, bu projeler çerçevesinde mimarlık ve mühendislik ofis ve büroları açmak, projelerin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projelerin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, hastane, banka, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; 1- Menkul veya gayrimenkul iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı yapabilir veya üçüncü şahıslara yaptırabilir. 2- Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları şirket veya üçüncü şahıslar lehine teminat olarak gösterebilir bu amaçlar mallar üzerinde rehin ve ipotek ve tesis ve tescil edilebilir. 3- Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verilebilir, ipotek ve rehin alabilir. Bunları tescil, devir ve temlik edilebilir, mevcut tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir. 4- Şirket üçüncü şahıslar ve kendi lehine kefalet, teminat ve garanti verebilir veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir. 5- Menkul kıymetler aracılık faaliyeti olmamak kaydı şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, kar ortaklığı belgeleri gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından faydalanabilir, menkul kıymetlerle ilgili her türlü, muameleler girişebilir, her türlü ticari, sınai, mali işlemleri yapabilir. 6- Şirket, yurt içi veya yurtdışından patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, know-how, kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, bunlara kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir. 7- Şirket yerli ve yabancı bankalardan para, nakdi-gayri nakdi olmak üzere her türlü kredi temin edebilir, kullanabilir, bu gibi kredileri iştiraklerine devredebilir. 8- Şirket, yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, gerekli gördüğü hallerde bu ortaklıktan ayrılabilir, bunları fesih ve tasfiye edebilir. 9- Şirket konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü araç, vasıta, makine tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, bilgisayar donanımları temin edebilir, finansal kiralama ya da adi kira yoluyla kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal ve ihraç edebilir. 10- Şirket amacı ile ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, dahili ticaret, fason komisyon, taahhüt mutemetlik iç ve dış mümessillik, ihracat kaydı ile geçici ithalat, toptancılık-perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işlemleri yapar ve yaptırır. 11- Şirket amacı ile ilgili olarak hizmet ihracatı yapabilir. 12- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia akreditif yatırım kredileri, açık kredileri, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek. 13- Şirketin faaliyet konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. 14- Şirketin amacına ulaşabilmesi için her türlü mali, ticari ve sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. 15- Şirket maksadını gerçekleştirebilmek için faaliyet konularına giren işleri yapmak, hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak.