11 / 08 / 2022

By Mega Tesis Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


By Mega Tesis Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 500 bin TL TL sermaye bedeli ile Bülent Yüksel tarafından kuruldu.By Mega Tesis Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi bugün Kadıköy'de 500 bin TL TL sermaye bedeli ile Bülent Yüksel tarafından kuruldu.

By Mega Tesis Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
Amaç Ve Konu: Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1) Tesislerin (iş merkezi, site, endüstriyel, eğitim, sağlık v.b) yönetim ve işletim hizmetleri, idari ve ofis destek hizmetleri, teknik işletim ve bakım onarım hizmetleri, iç taşıma ve depolama hizmetleri, temizlik hizmetleri, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, ikram hizmetleri ve benzeri hizmetlerin bir veya birden fazlasını birlikte yapmak. 2)Tesislerin müşterek mahallerinin maksadı istikametinde kullanımı ve bütün kat maliklerinin faydalanmalarını devamlı olarak temin etmek. 3) Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm özel ve resmi kuruluşların, belediyelerin, toplu konut ve sitelerin, sanayi ve tarım fabrikalarının, plaza ve iş merkezlerinin iç mekan ve dış çevre temizliği ile cadde, sokak temizliği ve çöp toplama Hizmetlerini yapmak, çöp imha ve arıtma-ayıklama tesisleri kurmak. 4) Her türlü temizlik madde ve malzemeleri ile temizlik makinelerini almak, Satmak. 5)Her türlü ev, iş hanı, bina, iş merkezi, otel, toplu konut, resmi ve özel hastanelerin, her türlü açık alanların, haşere, sürüngen ve kemirgen kontrolünü ve ilaçlamasını yapmak. Haşere ilaçlamasında kullanılan İlaçların, makine ve ekipmanların alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 6)Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek, 7)Özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine,çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirmek hizmetleri, ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler, organize etmek, ettirmek. 8) Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektir. 9) Kiracı veya kat maliklerine kapıcılık hizmetleri, havuz, bahçe temizlik, ve kontrolü, bahçe ve çevre düzeni hizmetleri, ağaçlandırma ve çimlendirme gibi faaliyetleri sunma işlemleri her türlü tamir ve bakım hizmetleri, alışveriş hizmetleri, fatura ödeme hizmetleri ve benzeri her türlü hizmeti yapmak 10) Profesyonel site yönetim ve işletimi hizmetleri teknik işletme yönetimi hidrofor, havalandırma Jeneratör, asansörler alarm ısıtma, klima sıhhi tesisat gibi mekanik uygulamaların bakımı, kontrolü ve onarımı 11) Konut, mesken, toplu konutlarla ilgili site-apartman yönetim hizmetlerini yerine getirmek. 12) Yıllık site veya binanın maliyet ve ödeme planını yapmak. 13) Site veya apartman giderleriyle ilgili olarak istenildiğinde kullanılan orantılı ödeme planı yapmak. 14) Hizmet verilen sitelerde ortak giderlerle ilgili aidatların tahsilatını ve ilgili yerlere harcamasını yapmak. 15) Sitenin ortak ısınma gider planını yapmak. 16) Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin her türlü bakım onarımlarını yapmak yaptırmak. Sitelerde ve ortak yaşam alanını oluşturan yerlerin sakinleri tarafından talep edilecek diğer onarım ve benzeri hizmetleri yapmak. 17) Sitelerde ve site benzeri yaşam alanlarında ortak karşılanması gereken giderleri belirleyip aylık aidat tutarını hesaplamak. 18)Site ve binalarda yaşayan insanların yaşamını kolaylaştırıcı modernizasyon çalışmalarında bulunmak. 19) Şirket yurt içi ve yurt dışında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan gerekli izin ve lisanslar alınarak Biokütle den (Organik atıkların yanı sıra bitkisel yağ atıkları, tarımsal hasat atıkları, tarım ve orman ürünlerinden ve bu ürünlerin islenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilir) Elektrik üretmek ve satmak, her türlü geri dönüşüm teknolojileri tesisleri kurmak ve bunlardan enerji üretmek, hidroelektrik, doğalgaz, kömür, dizel, fueloil, rüzgâr, güneş enerjisi, bio-mas, jeotermal ve diğer tüm yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi yapmak, Kojen, trijenerasyon tesisleri ve diğer bilumum elektrik üretim tesislerini kurmak, kurdurmak, Avm, otel hastane ve benzeri büyük binalarm ve tesislerin enerji verimliği ile ilgili elektrik ve diğer sistemlerini kurmak, Kurulmuş olan elektrik santrallerini isletmek. Enerji tesisleri ile ilgili her türlü inşaat, tesisat, montaj, elektrik taahhüt isleri otomasyon ve benzeri isler ile ilgili etüt, proje,planlama,fizibilite, teknik ve idari müşavirlik,kontrollük,mühendislik ve danışmanlık hizmetlerini yapmak, yaptırmak; 20)Üçüncü kişilere ait gayrimenkulleri vekaletle kiraya vermek,kira sözleşmelerini fesih etmek. 21)Bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler temin etmek, 22) Şirket amacıyla ilgili olarak marka, patent, ihtira beratı, know¬how gibi hakları kendi adına tescil ettirebilir, devredebilir, ferağ ve bunlar üzerinde lisans anlaşmalarını yapabilir. 23) Şirketin Amaç ve Konularım gerçekleştirmek için. Yurtiçi veya Yurtdışından ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.