C B Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

C B Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

C B Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Figen Canan Özkarakaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Şişli'de kuruldu.


C B Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Figen Canan Özkarakaş Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Şişli'de kuruldu.


C B Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; Madde 3. Yürürlükteki ilgili tüm mevzuata riayet etmek ve ilgili mercilerden izin almak suretiyle Şirketin amaç ve konusu şunlardır; 1.Başta her türlü arsa ve arazi, bina, depo,antrepo, v.b. gibi alanlarının yatırımını geliştirme ve işletilmesi olmak üzere buna benzer gayrimenkullerin ve diğer sabit kıymet ve gayri maddi hakların satın alınmasını, kiralanmasını ve kiraladığı mecurların üçüncü şahıslara kiralanmasını, yönetimini, geliştirilmesini, inşaatı, işletilmesini, 2.Yurt içi ve yurt dışında her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa,sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3. Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 4. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 5.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 6.Türkiye Cumhuriyeti Devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, Kamu İktisadi Kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 7.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9.Her türlü Turizm yatırımları otel, motel, pansiyon gibi tüm turizm yatırımlarını yapmak, işletmek ve yukarıda belirtilen bu tür faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin her türlü sözleşme yapılmasını, sonuçlandırılmasını ve turizm ile ilgili faaliyetler yürütülmesini içermektedir. 10.Bu cümleden olarak, şirket yukarıda yazılı amaç ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, aşağıdaki işleri de yapar; 11.Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleşmesi için her türlü idari, mali, ticari teşebbüs ve faaliyetlerde bulunulması, 12.İştigal konuları ile ilgili maddelerin ithal ve ihraç edilmesi, ticareti, komisyonculuğu, temsilciliği ve acenteliği ile iştigal edilmesi, 13.Şirketin iştigal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve onu kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunulması, teşvik tedbirlerinden yararlanılması, 14.Şirket'in konusuyla ilgili her türlü makine, teçhizat, araç ve gereçler ve bunların yedek parçalarının, alınıp satılması, ithal veya ihraç edilmesi, tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralanması, alım ve satımı, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi, 15.Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, geliştirilmesi ve inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç para ve kredi alınması, Şirket'in mevcut veya ilerde sahip olacağı malvarlığının tamamı veya bir kısmı üzerinde İpotek, rehin ve benzeri aynî hakların tesis ve fek'edilmesi, bu taşınır ve taşınmazları kısmen ya da tamamen başkalarına satabilir ve kiralayabilir, ticari işletme rehni akdedilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ayni ve şahsi her çeşit teminatın verilmesi, 


C B Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Süzer Plaza Askerocağı Caddesi, No.6 İç Kapı No.18/05