Çanakkale İl Özel İdaresinden 4.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çanakkale İl Özel İdaresinden 4.9 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çanakkale İl Özel İdaresi Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan taşınmazı açık artırma usulü ile satışa çıkarılıyor...


Çanakkale İl Özel İdaresi Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan taşınmazı toplam bedeli 4 milyon 900 bin TL olarak satışa çıkardı. 

 

1 - Mülkiyeti Çanakkale İl Özel İdaresine ait aşağıda ihale tarihi ve saati, muhammen bedeli, geçici teminatı, tapu kaydı belirtilen taşınmazlar İl Encümeninin 25.01.2018 tarih ve 72 sayılı kararı gereğince Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi No: 215 adresinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet Binasında İl Encümeni salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

 

 Çanakkale İl Özel İdaresinden 4.9 milyon TL

 

2 - İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Çanakkale Merkez, Barbaros Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 215 de bulunan İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

3 - İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Gerçek kişilerde;

- Vekaleten katılacaklarda noter onaylı vekaletname,

- Son üç (3) ay içinde alınmış ikametgah belgesi ve nüfus kayıt örneği.

c) Tüzel kişilerde;

- Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge aslı veya noter onaylı suretini,

- Son üç (3) ay içinde yılında alınmış ticaret sicil kaydını gösterir oda sicil kaydının aslı veya noter onaylı örneğini,

- Noter onaylı imza sirküleri

(Bu belgelerin aslı gösterilmek suretiyle örnekler idarece tasdik edilerek kabul edilebilecektir)

d) Geçici teminat. (İdare hesabına yatırılacak nakit, hazine bonosu, devlet tahvili veya bankalarca süresiz ve limit içi verilmiş teminat mektupları geçici teminat olarak kabul edilir.)

4 - İsteklilerden istenilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.