24 / 09 / 2023

Kapalıçarşı'da 9 milyon TL'ye satılık 28 metrekarelik dükkan!

Kapalıçarşı'da 9 milyon TL'ye satılık 28 metrekarelik dükkan!

İstanbul 16. Satış Memurluğu,İstanbul ili, Fatih ilçesi, Çarşı Mahallesi, Aynacılar Mevkii, 2746 ada 4 parselde yer alan 28 metrekarelik kargir dükkanı 9 milyon TL'ye satışa çıkardı...İstanbul 16. Satış Memurluğu tarafından İstanbul ili, Fatih ilçesi, Çarşı Mahallesi, Aynacılar Mevkii, 2746 ada 4 parselde yer alan 28 metrekarelik kargir dükkan 9 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Satış ihalesi 21 Şubat 2020 tarihinde saat 15:00'te gerçekleştirilecek. 

Kapalıçarşı da 9 milyon TL ye satılık 28 metrekarelik dükkan!

Kapalıçarşı'daki 10 metrekarelik dükkan 12 milyon satışa çıkarılmıştı

İstanbul 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Çarşı Mahallesi 2788 ada, 5 parselde yer alan 10 metrekarelik kargir dükkanı 12 milyon TL'ye satışa çıkardı. Satış ihalesi 10 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00'da yapılacak. Detaylar için tıklayın

Kapalıçarşı'da 12 milyon TL'ye satışa çıkan 9 metrekarelik dükkanın sırrı!
 

İlan metni: 
T.C. İSTANBUL 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI : “İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çarşı Mahallesi, Aynacılar Mevkii , 2746 ada 4 parsel, 28 m2 yüzölçümlü “Kargir Dükkan” nitelikli taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Bilirkişi raporunda taşınmaz"Fatih Belediyesi-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/06/2019 tarih ve 86170071-755.01.01-30169/E.186781 sayılı yazısı ile “ İstanbul ili Fatihİlçesi, Taya Hatun Mahallesi, 2746 ada, 4 parsel sayılı yer”in5366 Sayılı Yasaya göre “KENTSEL YENİLEME” alanında kalmakta olduğu,söz konusu ada parselin de içinde yer almış olduğu KAPALIÇARŞI ve ÇEVRESİ(Beyazıt-Molla Fenari-Taya Hatun Mah.)Kentsel Yenileme Alanı 5366 sayılı yasaya1göre 26/11/2007 tarih ve 12893 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yenileme ilan edilmiş olup 25/12/2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa konu dava konusu“İstanbul İli, Fatih İlçesi, Çarşı Mahallesi, Aynacılar mevkii 2746 ada 4 parselde “ kain- Aynacılar sokak No: 10 adresinde yer alan Zemin kat+2 normal kat+çatı katından oluşan kargir dükkan ” nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz Kapalıçarşının Mahmut Paşa kapısına yaklaşık 30m.,Nuru Osmaniye Girişine ve Nuru Osmaniye Camiine yaklaşık 150m., Ordu Caddesine ve Çemberlitaş tramvay durağına yaklaşık 400m. ,Mercana 200 m. mesafede bulunduğu,Belediye hizmetlerinden yararlanan, alt ve üst yapı sistemi tam, elektrik, suyu, doğalgazı bağlı, oldukça merkezi konumda kaldığı, binanın 50 yaşın üzerinde zemin+2 normal kat+ çatı katı şeklindeki 4 kattan oluştuğu, kuyumcu olarak kullanıldığı. zemin katında kuyum satış ve sergileme kısmı, 1.katında depo, 2.katında ofis, çatı katında ise mutfak+wc+teras alanı bulunduğu, zemin ve normal katların beherinin 25 m2, çatı katının ise kapalı alanının 11 m2 olduğu toplam 86 m2 kapalı alanlı bina olduğu,zemin katın dış cephesi camekan, yer döşemeleri seramik olup, aydınlatma için tavan içi gömme spot lambalar kullanıldığı; binanın sokak cephesi yaklaşık 3,5m. olduğu, bina içi üst katlara çıkış merpenleri granit-mermer, 1. Katın zemini seramik 2.katın zemini laminant parke ve çatı katındaki mutfak alanı-wc ve teras alanın zemini ile mutfak duvar ve wc duvarları seramik döşeli olduğu,2.katın ofis bölümünde de aydınlatma yine tavan içi gömme spot lambalarla sağlandığı görülmüştür.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre taşınmazın değeri 9.000.000,00-TL (dokuzmilyon TL.) olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI % 18 dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 21/02/2020 CUMA GÜNÜ saat 15:00.’ dan - 15:10’a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 4. katta bulunan B2-411 nolu Duruşma Salonunda (İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 20/03/2020 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 20/03/2020 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz mutlaka 2019/7 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi(%20) nispetinde pey akçesi (İstanbul Adalet Sarayı Vakıflar Bankası Şubesi'nin TR75 0001 5001 5800 7308 5011 31 IBAN) veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu tevdi etmeleri elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.‰ 5,69 D.V. 1/2 Tapu Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 28/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
 

Geri Dön