Çanakkale'de 15 jeotermal alan ihale edilecek!

Çanakkale'de 15 jeotermal alan ihale edilecek!

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Çanakkale'deki 15 adet jeotermal kaynak arama sahanın ihalesi toplam 698 bin 175 TL'ye Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda gerçekleşecek.ARAMA RUHSATLI JEOTERMAL ALANLARIN İHALESİ YAPILACAKTIR


Çanakkale İl Özel İdaresinden:


1 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda İlçesi, köyü, cinsi ve hektarı belirtilen 15 adet jeotermal kaynak arama sahanın ihalesi; 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1. fıkrası (c) bendi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte Çanakkale İl Encümen toplantı salonunda (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) yapılacaktır.

2 - İhale Şartname ve Eklerinin:

a) Alınacağı Yer                                     :  Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Hangi Şartlarda Alınacağı                  :  İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 100,00 TL bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir.

3 - İhalenin:

a) Yapılacağı Yer                                   :  Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 (Bölge Trafik Yanı) ÇANAKKALE

b) Yapılacağı Tarih/Saat                         :  Aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

c) Usulü                                                 :  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü

4 - Tekliflerin:

a) Verileceği Yer                                    :  Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No: 215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE)

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati            :  24/02/2015 Salı günü saat 13:30

5 - İşin Muhammen bedeli ve %3 geçici teminat miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çanakkale İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde (Barbaros Mah. Atatürk Cad. No:215 Bölge Trafik Yanı ÇANAKKALE) görülebilir.

7 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için aranılan bilgi ve belgeler

a) Gerçek kişiler için:

1 - Nüfus cüzdan sureti

2 - Tebligat için kanuni ikametgah belgesi ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa e-posta adresi,

3 - Noterden onaylı imza beyannamesi

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte)

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik banka makbuzu

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.

b) Tüzel kişiler için:

1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası belgesi,

2 - Vergi Levhası (2015 yılı onaylı),

3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli yetki belgesi ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5 - Ortak girişim olarak gireceklerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini ihale saatine kadar İl Encümenine sunmaları gerekmektedir.

6 - Geçici teminat makbuzu veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu.

7 - İhale dokümanının alındığına dair 100.-TL’lik makbuz.

8 - Yurtdışından yapılacak olan başvurularda istenen belgelerin tümü T.C. Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir.


Çanakkale de 15 jeotermal alan ihale edilecek!


Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.1191/1-1