01 / 10 / 2023

Çankaya ve Altındağ'da 7 gayrimenkul ihale ile satışa çıkıyor!

Çankaya ve Altındağ'da 7 gayrimenkul ihale ile satışa çıkıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çankaya ve Altındağ'da 7 gayrimenkul ihale ile satışa çıkarıyor...Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çankaya ve Altındağ'da 7 gayrimenkul ihale ile satışa çıkarıyor. İlanın detayları aşağıda yer alıyor;Sıra

No

İlçesi

Mevkii

Ada

Parsel

Katı

Bağımsız

Bölüm No

Daire

Tipi

Nitelik

Arsa

Payı

Net

Alan (M²)

Hissesi

Alan (M²)

Muhammen

Bedel (TL.)

Geçici Teminat

Miktarı (TL.)

İhale

SaatiAltındağ

Yenidoğan

Aktaş

21990/3


Çankaya

Çukurca

26210/15


1. Kat

3

3+1

Mesken

36/2075

92.14

57,800.00

1,734.00

14:00


2. Kat

4

3+1

Mesken

45/2075

93.09

60,350.00

1,810.50

14:00


3. Kat

11

3+1

Hisseli Mesken

54/2075

74,59 (97,79)

49,300.00

1,479.00

14:00


5. Kat

16

Dubleks

Mesken

110/2075

215.00

102,000.00

3,060.00

14:00

5

19

Dubleks

Mesken

110/2075

215.85

102,000.00

3,060.00

14:00


Zemin

2

3+1

Hisseli Mesken

90/760

23,11 (77,84)

25,200.00

756.00

14:30


2. Kat

6

Dubleks

Mesken

200/760

175,89

175,500.00

5,265.00

14:30


Mülkiyeti, Belediyemize ait yukarıda yazılı listede yer alan taşınmaz / taşınmazlar; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesi hükümlerince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek, İdari şartnamenin 8. maddesinde belirtilen öncelik sırasına göre, ‘’ Taşınmaz Satışı İlan Listesinde ‘’ belirlenen bedeller üzerinden peşin; toptan veya perakende mülkiyet satışı yapılacaktır.

1 - İstekliler; İhale Şartnamesini ve diğer eklerini, mesai saatleri içerisinde;  Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan  Ankara  Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binasının 14. katındaki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü’nde görebilir ve ‘’ Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini 100,00.-TL. (Yüz Türk lirası ) ücret karşılığında en geç 10.07.2013 Çarşamba günü,  saat 16.00’ya kadar satın alabilirler. Ayrıca ihale ilan bilgilerine www.ankara.bel.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

2 - Artırma ve İhale; 11.07.2013 Perşembe günü, Saat 14.00 ve 14:30’da Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 18 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Encümen salonunda, Belediye Encümenince yapılacaktır.

3 - Teklif mektupları, en geç 11.07.2013 Perşembe günü saat 12:00’ye kadar sıra numaralı makbuz mukabilinde ihaleyi/artırmayı yapacak Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yeni Hizmet Binası, Emniyet Mah. Hipodrom Caddesi No: 5 Kat 7 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme koyulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

4 - İstekliler, Şartnamenin 2. Maddesinde yazılı “ İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre İsteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

- Kimlik ve Yetki Belgeleri,

- İkametgah Belgesi,

- Teminat Alındı Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu,

- Yer Görme Belgesi,

- Şartname Alındı Makbuzu,

- Teklif Mektubu,

5 - Toptan veya perakende satışlarda; İhalenin Alıcıya 2886 Sayılı Kanunu’nun 32. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde; ALICI satış bedelinin tamamını, (KDV dahil ), şartnamenin 15. Maddesinde belirtilen (tapu harçları hariç) İlan bedeli, Damga vergisi, Karar pulu ve diğer giderlerle birlikte Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerine veya İdarenin banka hesaplarına peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler yapıldıktan sonra ihale konusu taşınmazın/taşınmazların ALICI adına tapu devri yapılarak, Geçici Teminatları iade edilecektir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri ALICI yerine getirmediği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.  

6 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise, İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamayıp iptal etmesi halinde istekli, idareye karşı her hangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan olunur.

5388/1-1

Geri Dön