Ankara'da 3 gayrimenkul ihale ile satılıyor!

Ankara'da 3 gayrimenkul ihale ile satılıyor!

Başkent Ankara'da Alacaattlı, Yuva ve Yakacık Mahalleleri'nde 3 gayrimenkul ihale ile satılıyor...Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, ada-parsel, m² si, bağımsız bölümü, kullanım amacı, geçici teminatı, muhammen bedeli, ihale tarihi ve saati belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile mülkiyeti satılacaktır.

2 - İhale 18/07/2013 Perşembe günü saat 14.05’den itibaren Yenimahalle Belediye Başkanlığı hizmet binasında toplanan Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Taşınmazlara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülüp 250,00 ¨ karşılığında temin edilebilir.

4 - İhaleye katılabilmek için; İhalesine iştirak edilecek taşınmazın geçici teminat bedelini veya buna ilişkin yasada ön görülen teminat karşılıklarının en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar Belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir. İhaleden doğacak tüm masraflar (ilan bedeli, damga, kdv, resmi vergi, harç, gibi giderler) alıcıya ait olacaktır.

5 - İhaleye girmek için isteklilerden şu şartlar aranır;

5-1) İhaleye girmek isteyen;

a) Yasal yerleşim sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

d) Geçici teminatı yatırmış olmaları,

e) Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

İsteklinin:

5-2) Gerçek kişi olması halinde; Nüfus Cüzdanı Sureti, ikametgah belgesi, şartname, geçici teminat makbuzu.

5-3) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yerin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişiliğin noterden tasdikli imza sirküsü.

- Özel Hukuk Tüzel kişileri ihaleye katılmaları halinde Genel Merkezlerinin bulunduğu yerin Resmi Makamlarından iş bu ihalenin ilanından sonra alınmış olan faaliyette bulunduğuna dair belgenin ibrazı, Genel Kurullarından gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararının noterden tasdikli suretini ibraz etmesi ve ihaleye girecek temsile yetkili kılınan şahsın noter tasdikli suretinin ibrazı ve yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü

5-4) Ortak girişimci olması halinde; ortak girişimcinin ilgilisine göre ticaret ve sanayi odalarından veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge ve imza sirküsü (noterden) oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin bu maddenin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge ve ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesi vermesi gerekmektedir.

5-5) İstekliler adına ihaleye vekil iştirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı veya noterden alınmış vekaletnamelerinin bulunması (Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ise bulunduğu ülkenin Konsolosluğunca onaylanmış olması gerekir).

5-6) İhale şartnamesinin 5. maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi.

5-7) İhale şartnamesi alındığına dair makbuz ile geçici teminat makbuzunu ibraz etmesi gerekmektedir.

 

S.

NO

MAHALLE

ADA

PARSEL

ALANI

HİSSE

CİNSİ

EMSAL

MUHAMMEN

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

1

ALACAATLI

44453

1

1780

1/1

KONUT ALANI

0.50

623.000,00-TL

18.690,00-TL

18.07.2013

14.05

2

YUVA

43135

1

1736

1/1

TİCARET ALANI

0.50

607.600,00-TL

18.228,00-TL

18.07.2013

14.10

3

YAKACIK

43805

2

8133

1/1

KONUT ALANI

0.90

487.980,00-TL

14.639,40-TL

18.07.2013

14.15

İlanen duyurulur.

5604/1-1