Canlafin İnşaat Gayrimenkul Otel Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Canlafin İnşaat Gayrimenkul Otel Yatırım Anonim Şirketi kuruldu! Canlafin İnşaat Gayrimenkul Otel Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!

Canlafin İnşaat Gayrimenkul Otel Yatırım Anonim Şirketi, Mehmet Celal Gökçen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 16 milyon 800 bin TL'lik sermaye bedeli ile 30 Haziran tarihinde kuruldu.

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Canlafin İnşaat Gayrimenkul Otel Yatırım Anonim Şirketi, Mehmet Celal Gökçen Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 16 milyon 800 bin TL'lik sermaye ile 30 Haziran'da kuruldu. 


Canlafin İnşaat Gayrimenkul Otel Yatırım Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu şunlardır: Şirketin iştigal konusu her ne kadar bunlarla sınırlı olmasa da aşağıdaki icraatları içermektedir: a)     Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b)    Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c)     Resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d)    Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e)     Yerli ve yabancı turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamp, tatil köyü, apart otel, yiyecek- içecek yerleri, eğlence yerleri kurmak, inşa etmek, işletmek, işletmeye vermek,  satın almak, satmak, kiralamak, ve kiraya vermek. f)   Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. g)     Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. h)    Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. i)    Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. j)    Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. k)    Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l)    Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şehir haritaları yapmak. Parselasyon planlarını yapmak. m)  İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerini yapmak n)    Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak. o)    Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksler, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. p)    Her türlü gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. q)    Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket, konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir: a)     Her türlü teçhizat, araç, cihaz ve malzemeyi konusu ile ilgili işleri yapabilmek için satın almak, satmak, satmak için ihale açmak, kiralamak, kiraya vermek, b)    İştigal konusu ile ilgili her türlü malzeme ve hammaddeyi ithal etmek, c)     Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli görüldüğü takdirde, gayrimenkul satın almak, satmak, devretmek, kiralamak; tesisler kurmak bunları bizzat veya üçüncü kişilere inşa ettirmek, üçüncü kişilere verilecek inşa işleri ile ilgili ihale açmak; gayrimenkuller üzerinde kat mülkiyeti, intifa hakkı ve sükna hakları ile Türk Ticaret Kanununda geçen şirket leh ve aleyhindeki diğer tüm hakları kullanmak; söz konusu gayrimenkulleri teminat olarak göstermek kendi lehine veya üçüncü şahıslar lehine ipotek etmek; şirket ve işletmeler için üçüncü kişilere karşı kefil olmak, satış vaadi sözleşmeleri imzalamak; d)    Tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz, tevhit, ipotek, satış, parselasyon ve ilgili her nevi muamele ve tasarrufları yapmak e)     İştigal konusuyla ilgili, iç ve dış piyasadan uzun orta ve kısa vadeli krediler almak; bu nedenle de ilgili müesseselerle anlaşmalar yapmak; şirketin ihtiyaç duyacağı istikrazlarda bulunmak; şirket alacaklarını teminat altına almak için gayrimenkul ve menkul rehini almak, fek ve tadil etmek ve Şirket mevzuunda mütevellit olan borçlar için gayrimenkul ipoteği ve menkul rehini vermek, fek ve tadil etmek. f)      Makine, teçhizat, hammadde, yarı işlenmiş.


Canlafin İnşaat Gayrimenkul Otel Yatırım Anonim Şirketi adres: Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi, Arzu Apartmanı, No:5 Kat:3

pus