Çeşme'de 5 milyon 600 bin TL'ye satılık arsa!

Çeşme'de 5 milyon 600 bin TL'ye satılık arsa!

Çeşme Malmüdürlüğü, İzmir İli, Alaçatı Beldesi, 4337 ada, 2 parselde yer alan 35 bin 364 metrekare arsayı satışa sunuyor


 

Çeşme Malmüdürlüğü,  İzmir  İli, Alaçatı Beldesi, 4337 ada, 2 parselde yer alan 35 bin 364 metrekare arsayı satışa sunuyor. Taşınmazın değeri 5 milyon 600 bin TL. Arsanın satışı ise 20 Şubat 2012 günü saat 09:15'te yapılacak   1 - Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazın satış ihalesi hizasında gösterilen tarih ve saat'de 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedel üzerinden Atatürk Bulvarı No: 120 Çeşme/İZMİR adresinde bulunan Çeşme Malmüdürlüğü toplantı odasında yapılacaktır.   2 - İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2012 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.   3 - Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.   4 - 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.   5 - İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sını geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir,   6 - Taşınmazın satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Malmüdürlüğüne (Milli Emlak Servisi) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.   7 - Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.   8 - Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan olunur.