06 / 02 / 2023

Çevre temizlik vergisi gecikme zammı 2015!

Çevre temizlik vergisi gecikme zammı 2015!

Çevre temizlik vergisi işyeri kullanıcıları tarafından ödeniyor. Belediyeye zamanında vergi ödememesi yapılmaması halinde, mükellefe gecikme cezası uygulanıyor. Peki, çevre temizlik vergisi gecikme zammı 2015 ne kadar?Çevre temizlik vergisi gecikme zammı 2015!

Çevre temizlik vergisi, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için ödeniyor. Vergi ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor.


Ancak ödemeler işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapı kullanıcıları tarafından belediyeye ödeniyor. Konutların vergileri su faturalarına yansıtılıyor.


Belediyeye zamanında vergi ödememesi yapılmaması halinde, mükellefe gecikme cezası uygulanıyor. Peki, çevre temizlik vergisi gecikme zammı 2015 ne kadar?


Çevre temizlik vergisi gecikme zammı hesaplamalarına dair esaslar, 30 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklanıyor.


2560 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan su ve kanalizasyon idareleri, büyük şehir dahilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu vergiyi süresinde ödemeyen mükelleflerden tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirecek ve aynı süre içinde ödeyecektir. 


Aynı idareler tahsil ettiği vergi ve gecikme zammı toplamının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyükşehir belediyesine tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktaracaklardır.


Diğer taraftan, büyükşehir belediyesi dahilindeki ilçe veya ilk kademe belediyelerinin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisi ve gecikme zammı toplamının %20’sini de bir bildirim ile ertesi ayın 20 inci günü akşamına kadar büyükşehir belediyesine bildirmesi ve aynı süre içinde ödemesi gerekmektedir.


Tahsil ettiği vergiyi ve gecikme zammını yukarıda belirtilen süreler içinde ilgili belediyelere yatırmayan idarelerden bu tutarlar, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.


1.1.2004 tarihinden itibaren kullanılan binalar için tahakkuk ettirilmek suretiyle tahsil edilecek vergi ve gecikme zammından, Çevre Kirliliğini Önleme Fonu’na herhangi bir pay aktarımı yapılmayacaktır.


Çevre temizlik vergisi kaç taksitte ödenir?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön