CHBC Ofis Çözümleri Limited Şirketi kuruldu!

CHBC Ofis Çözümleri Limited Şirketi kuruldu! CHBC Ofis Çözümleri Limited Şirketi kuruldu!

CHBC Ofis Çözümleri Limited Şirketi, CHBC Investment Holdings Limited tarafından 10 bin TL'lik sermaye bedeli ile 13 Mayıs 'ta Teşvikiye, Kat 5 Orjin Binası'nda kuruldu.CHBC Ofis Çözümleri Limited Şirketi, CHBC Investment Holdings Limited tarafından 10 bin TL'lik sermaye ile 13 Mayıs'ta kuruldu. 


CHBC Ofis Çözümleri Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amacı ve konusu yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet göstererek mevcut ve ileride getirilecek uygulanabilir yasa ve mevzuata uygun olarak, a) Her türlü işyeri, ofis, ticarethane, tesis, konut ve yapılar yapmak, restore etmek, tasarlamak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak, almak, satmak, bunların peyzaj ve çevre düzenlemesini yapmak, tasarlamak, planlamak, projelendirmek, teknik hesaplarını yapmak, bunlar ile ilgili danışmanlık vermek, etüd, araştırma ve fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek, b) Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak, dekorasyonla ilgili saha çizimleri, boya, parke, cam, cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak, c) Kendi nam ve hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, d) Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, işletmek ve kiraya vermek, e) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek, işletmesini yapmak, f) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek, g) Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak, ı) Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak, j) Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel, baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapmak, l) İslah-imar planlarını ve uygulama işlemlerini yapmak, m) Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerini yapmak.     Şirketin konu ve amacı kapsamındadır. Şirket yukarıda sayılan bu konu ve amaçların geçekleştirilebilmesi için gerekli ticari işleri yapar ve aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:  3.1 Konusu ile ilgili her çeşit mali, idari ve ticari tasarruf ve faaliyetlerinde bulunmak, şirketler kurmak, temsilcilikler kurmak, şubeler açmak, kurulmuş olan şirketlere katılmak, iş ortaklıkları kurmak, aracılık yapmamak kaydı ile hisseler almak, 3.2 Bütün kamu kuruluşlarında, belediyelerde, kamu iktisadi teşebbüslerinde ve özel kuruluşlarda Şirket konusu ile ilgili her çeşit ihalelere katılmak, teklif vermek ve gerekli işleri ifa etmek, 3.3 Ülke içinde ve/veya dışında gayrimenkul, emlak, demirbaş ve ekipman satın almak; gereken arazinin kamulaştırılması ve irtifak, intifa ve mülkiyet hakları dahil her türlü hakkın elde edilmesi için gereken tüm yasal girişimlerde bulunarak söz konusu hakları devir, ferağ, ipotek etmek, kiraya vermek veya kiralamak, 3.4 Şirketin amacı ve ana konusu dahilinde ve yürürlükteki mevzuat ile getirilen sınırlar ve koşullara içinde kalmak üzere ithalat ve ihracat faaliyetleriyle iştigal etmek, 3.5 Şirketin amacı ve ana konusu dahilinde know-how, lisans, patent, telif hakları, sınai haklar ile ilgili anlaşmaları yapmak, 3.6 Ödünç para almak, akreditif açmak veya kredi almak veya benzer borçlanma düzenlemeleriyle iştigal etmek, faiz ve döviz ile ilgili takas ve vadeli satış işlemlerinde bulunmak, bankalar, finans kuruluşları ve benzeri kuruluşlardan teminatlı veya teminatsız garanti veya finansman kredisi temin etmek, 3.7 Ülke içinde ve dışındaki alacaklarını tahsil etmek, tapu ve kadastro müdürlüklerine başvuruda bulunmak, Şirketin alacaklarına ve haklarına karşı kefalet olarak kabul ettiği menkul ve gayrimenkulleri nakde çevirmek, her türden hak, kişisel teminat ve kefalet vermek veya almak, bankalarda her nevi para birimi ile hesap açmak veya kapatmak, hizmet ve mal satın almak, gerektiğinde mülk satmak, ipotek etmek veya rehin vermek, yatırımlarda bulunmak ve Şirketin amacı ve ana konusu dahilinde diğer işleri gerçekleştirmek, 3.8 Şirketin amacı ve ana konusu dahilinde her nevi ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak.


CHBC Ofis Çözümleri Limited Şirketi adres: Teşvikiye, Kat 5 Orjin Binası 15 Bostan Sokak.