Çorlu Milli Emlak'tan 13.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Çorlu Milli Emlak'tan 13.6 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü, Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan ve Hatip Mahallesi'nde yer alan 4 arsayı 13 milyon 619 bin TL'ye satıyor...Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan ve Hatip Mahallesi'nde yer alan 4 arsa 13 milyon 619 bin TL'ye satışa sunuldu. Gayrimenkullerin satış ihalesi 7 Ekim tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

İlan metni: 

ÇORLU MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILACAK TAŞINMAZ

Çorlu Milli Emlak tan 13.6 milyon TL ye satılık 4 arsa!

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Alipaşa Mahallesi, Taşkent Caddesi No:28 Hükümet Konağı Kat:4 Çorlu/ Tekirdağ adresindeki  Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1-  İhaleye katılmak isteyenlerin;
  a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi)
  b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
  c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini,   
  ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
  d) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye girecek kişilerin noter onaylı vekaletnameleri                                                                 
  e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir  vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.

2-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz olması ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

3-Postayla başvuruda bulunacak isteklilerin iadeli, taahhütlü olarak gönderecekleri usulüne uygun olarak hazırlayacakları teklifleriyle birlikte istenilen diğer belgelerin ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-Şartname ve ekleri Çorlu Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Servisinde mesai saatleri dahilinde bedelsiz görülebilir.

Çorlu Milli Emlak tan 13.6 milyon TL ye satılık 4 arsa!

5-4706 Sayılı Kanunun 4916 Sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malın satış tutarı 5.000,00 TL yi geçtiği takdirde alıcının belirteceği tarihler de dikate alınarak satış bedelinin en az ¼ ü peşin kalanı 3 er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle en fazla 8 taksitle ödenebilecektir.

6-4706 sayılı Kanun uyarınca, Hazine taşınmazlarının satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

7-Döner Sermaye Yönetmeliği gereğince Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli 5 Milyon TL’ ye kadar % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’ den 10 Milyon TL’ ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’ yi aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) döner sermaye payı alınacaktır.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve  tekirdag.csb.gov.tr  adresinden öğrenilebilir. Bilgi için tel.0 282 673 71 52