Dayan Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dayan Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Dayan Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vahıd Karımıfard ve Taghı Karım Zadeh ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Esenyurt' ta kuruldu.


Dayan Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Vahıd Karımıfard ve Taghı Karım Zadeh ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 3 Temmuz'da Esenyurt'ta kuruldu.


Dayan Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.Yurtiçinde ve yurtdışında turizme elverişli tesisler kurmak,otel,motel,kamping,plaj,eğlence ve yeme içme tesisleri inşa etmek,bu yerleri satmak,işletmek veya bu şekilde tesis olunmuş yerleri satın almak,onarmak,işletmeye açmak ve yeniden satmak,kiralamak,kiraya vermek veya işlettirmek, b.Yurtiçinde ve yurtdışında seyahat düzenlemek,turizm ve seyahat acenteleri açmak,temsilcilik ve aracılık işleri yolu ile turistik işletme ile ayni haklar kabul ve tesis etmek,bu hususta yurtiçi ve yurtdışı firmalar ile anlaşmalar düzenlemek,teminatlar vermek ve almak,ortaklıklar kurmak,seyahat acentelikleri irtibat büroları kurmak, c.Turistik amaçlı satış reyonları,satış birimleri oluşturmak,hediyelik eşya ile el ve ev sanatları ürünlerini,seramik,porselen,deri ve deriden mamul ürünlerin sergilenmesi alımı,satımı,yurtiçi ve yurtdışındaki fuar ve organizasyonlara katılarak tanıtım ve pazarlamasını yapmak ve bu maksatla kurulmuş mağazaları satın almak,kiralamak,kiraya vermek,onarmak,işletmeye açmak veya satmak, d.Yurtiçinde ve yurtdışında kara,deniz,hava taşıtları ve oto kiralama ile yat işletmecilikleri ve her nevi deniz araçları ve yatları satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve bu araçlara gıda maddeleri,su,yakıt ve donanım ihtiyaç maddelerini ve servis hizmetlerini karşılamak, e.Yurtiçinde ve yurtdışında kara,deniz ve havayollarıyla Charter ve diğer anlaşmalarla turist taşımak,toplu turist gruplarına yurtiçinde ve yurtdışında geziler tertip etmek veya bu gezilere aracılık etmek veya ettirmek, f.Şirketin amaç ve konularının gerektirdiği ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak ve konusu ile ilgili ithalat ve ihracat yapmak, g.Şirketin amaç ve konularıyla ilgili işler için irtibat büroları ve mümessillikler ihdas etmek, h Turistik ve turizme elverişli yerlerde hakiki ve hükmi şahıslardan devlete ait arazi ve arsalar kiralamak veya satın almak veya şirket lehine intifa hakkı tesis ettirmek,kiralanan veya satın alınan bu arsa ve arazileri turistik maksatlarda kullanacak hakiki veya hükmi şahıslara kiralamak veya satmak,intifa hakkı tesis edilenleri bu maksatla kiralamak ve kiralanan arsa ve arazilere muvakkat veya sabit turistik tesisler ve kamplar kurmak,işletmek,işlettirmek veya kiraya vermek, ı.Hertürlü restoran,cafe,lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisler kurmak,işletmek,satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak, i. Gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerekse sonradan çıkarılan kanun hükmünde kararname,yönetmelik hükümlerine göre şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak,mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.  Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; 1)Kanuni mevzuat dahilinde bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir,gerekli izin,imtiyaz,ruhsatname,belge,patent ve ihtira beratları,lisans,know-how,marka ve telif hakları,yurtdışından franchise alır,aldığı franchise haklarının tamamını veya bir kısmını devreder,mülkiyet hakları ile ilgili anlaşmalar yapar,bunları satın alır,tescil ettirir,kiralar,kiraya verebilir ve gerekirse satar,lehine ve aleyhine ipotek veya ayni ve şahsi teminat tesis ve fek edebilir. 2)Konusu ile ilgili yatırımlar yapabilir,sınai ve ticari teşebbüslere katılır,herhangi bir şirketi bünyesine alabilir,kiralar,işletir veya kiraya verir,gerekirse satabilir,şirketler kurar,kurulmuş olanlara katılabilir veya devredebilir. 3)Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli araç,nakil vasıtaları,makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın alabilir,ithal edebilir,gayrimenkuller iktisap edebilir,gayrimenkuller ile ilgili cins tahsisi yaptırabilir,devir ve ferağ edebilir,sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satabilir veya kiraya verebilir,arazi ve arsalar iktisab ederek üzerlerinde inşaat yaptırabilir,depolar,satış ve teşhir yerleri kurabilir,icabında bunları kiralayabilir,kiraya verebilir ve satabilir,iktisab olunan gayrimenkulleri taksim,ifraz ve tefrik edebilir,üzerlerinde irtifak,intifa,sükna,gayrimenkul mülkiyeti,kat mülkiyeti,kat irtifakı tesis edebilir,şirketin ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını teminen ipotek,rehin,kefalet ve diğer teminatları verebilir ve alabilir,ipotek rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. 4)Amaç ve konusu ile ilgili araştırma ve fizibilite çalışmaları yapabilir. 5)Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için,ticari ve sınai ve diğer muamele ve işleri yapabilir,komple tesisler,makine cihazları,yedek parçalar,malzemeler ithal edebilir,iç piyasadan satın alabilir ve satabilir. 


Dayan Otelcilik Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi, Nazım Hikmet Bulvarı, Innıvıo 2 Resıdence 2/260